Naziv
92/17 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM
Strategija zaštite okoliša FBiH 2008-2018.
Zakon o zaštiti okoliša ("Službene novine FBiH", broj: 33/03)
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj: 33/03)
Strategija upravljanja vodama FBiH 2010-2022.
Zakon o vodama ("Službene novine FBiH", broj: 70/06)
Zakon o zaštiti prirode ("Službene novine FBiH", broj: 66/13)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine FBiH", broj: 33/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom ( "Službene novine FBiH", broj: 72/09)
Federalni plan upravljanja otpadom 2012-2017.
Zakon o zaštiti zraka ("Službene novine FBiH", broj: 33/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine FBiH", broj: 4/10)
Zakon od zaštiti od buke ("Službene novine FBiH", broj:110/12)