Smjernice za korisnike sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Naziv
SMJERNICE ZA KORISNIKE SREDSTAVAFONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH

Ove smjernice predstavljaju osnovna uputstva potencijalnim korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o uslovima i načinima dodjele sredstava Fonda, kao i uslovima koje moraju zadovoljavati korisnici sredstava.

Pored toga, u smjernicama su pobrojana generalna pravila i procedure koje trebaju biti poštivane u procesu prikupljanja projektnih prijava i odabira projekata koji su prihvatljivi za finansiranje od strane Fonda, opća pravila i procedure u procesu implementacije i monitoringa nad namjenskim trošenjem sredstava Fonda, te izvršenjem prava i obaveza korisnika sredstava na bazi ugovora o korištenju sredstava Fonda za realizaciju programa i projekata zaštite okoliša.

Naziv
Cijeli dokument dostupan za download
1. PROGRAMSKA POLITIKA FONDA
2. USLOVI I NAČIN DODJELE ZAJMOVA, POZAJMICA I DRUGIH SREDSTAVA FONDA
 • GENERALNO
 • USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KORISNICI SREDSTAVA FONDA
 • NAČIN DODJELE SREDSTAVA FONDA
 • PROVJERA IZVODLJIVOSTI ULAGANJA I OČEKIVANIH EFEKATA NA OKOLIŠ
 • KONTROLA NAMJENSKOG TROŠENJA SREDSTAVA
 • VISINA ULAGANJA – FINANSIRANJA SREDSTVIMA FONDA
 • PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKATA
 • IZVJEŠTAVANJE
 • OTKAZIVANJE ILI ODLAGANJE PLAĆANJA KORISNIKU SREDSTAVA
Naziv
3. USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KORISNICI SREDSTAVA FONDA
4. POSTUPAK OBJAVLJIVANJA KONKURSA I ODLUČIVANJA O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA FONDA
 • IZRADA PRIJEDLOGA PROJEKTA
 • PRIKUPLJANJE PROJEKTNIH PRIJAVA
 • ODABIR PROJEKATA
 • PRIGOVORI
 • UGOVOR
Naziv
5. TEHNIČKA POMOĆ U PRIPREMI APLIKACIJA I IMPLEMENTACIJI PROJEKATA
6. KRITERIJI I MJERILA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA, ODNOSNO PROGRAMA, PROJEKATA I SLIČNIH AKTIVNOSTI
7. NAČIN PRAĆENJA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA I UGOVORENIH PRAVA I OBAVEZA
8. PRILOZI
METODOLOGIJA IMPLEMENTACIJE PROJEKATA NA BAZI JAVNOG KONKURSA