Izvori, namjena i način korištenja sredstava Fonda

Prihodi Fonda

Sredstva za finansiranje, u skladu Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, osiguravaju se iz :

 • naknada zagađivača okoliša;
 • naknada korisnika okoliša;
 • posebne naknade za okoliš koja se plaća pri svakoj registraciji motornih vozila.

Prihodi za finansiranje djelatnosti se ostvaruju i iz:

 • sredstava ostvarenih s osnova međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, te saradnje u zemlji na zajedničkim programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša;
 • budžeta Federacije;
 • kredita banaka;
 • sredstava iz zajmova i pozajmica drugih pravnih lica i finansijskih institucija;
 • donatorskih sredstava i drugih vidova podrške;
 • poslovanja Fonda (naknada za obavljene usluge, otplate glavnica, kamata i dr.);
 • drugih izvora sredstava određenih posebnim zakonom, drugim propisima ili ugovorom.

 

U skladu sa članom 26. Zakona o Fondu, sredstva Fonda se koriste za finansiranje zaštite okoliša, a posebno za:

 • zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla, vode i mora, te ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog omotača;
 • saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada;
 • iskorištavanje vrijednih svojstava, te obrade otpada;
 • zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznovrsnosti;
 • provođenje energetskih programa;
 • provođenje programa razminiranja;
 • unapređenje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša;
 • poboljšanje, praćenje i ocjenjivanje stanja okoliša te uvođenje sustava upravljanja okolišom;
 • poticanje održivog korištenja prirodnih dobara;
 • poticanje održivih privrednih djelatnosti, odnosno održivog ekonomskog razvoja;
 • poticanje istraživanja, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.

Projekti, programi i druge aktivnosti, u koje se ulažu sredstva Fonda, pobliže se utvrđuju programom rada za tekuću godinu i programom rada za četverogodišnje plansko razdoblje.

Ko su potencijalni korisnici sredstava FZOFBiH?

Sredstva Fonda su za vas ako ste jedan od sljedećih tipova korisnika:

 • Organi, tijela i ustanove državne uprave i jedinice lokalne samouprave;
 • Javna preduzeća;
 • Privredna društva i druge pravne osobe;
 • Udruženja i organizacije civilnog društva;
 • Agencije i komore;
 • Udruženja poslodavaca;
 • Instituti i centri za edukaciju, istraživanje itd;
 • Škole i univerziteti.

Kako prijaviti projekat za dodjelu sredstava FZOFBiH?

Upravni odbor Fonda, u okviru utvrđenih područja za svaku finansijsku godinu, utvrđuje prioritete za dodjelu sredstava u skladu sa nacionalnim strategijama i drugim dokumentima koji definišu prioritete u područjima zaštite okoliša.

Na osnovu utvrđenih prioriteta, Fond raspisuje konkurs za dodjelu sredstava, u kojem poziva aplikante da u određenom roku podnesu prijedlog za projekat, program ili sličnu aktivnost koji odgovara ciljevima i ispunjava potrebne uslove propisane istim.

U tekstu javnog poziva detaljno su definisani svi kriteriji konkursa:

 • Predmet javnog konkursa,
 • Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave,
 • Uslovi kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati,
 • Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu,
 • Osnovni kriteriji odabira,
 • Mjesto i rok za dostavu prijave,
 • Rok za donošenje odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda.

U slučajevima kada sufinansira i neposredno učestvuje u realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti koje organizuju i finansiraju međunarodne finansijske institucije i organizacije, Fond ne raspisuje javni poziv.

Procedure dodjele sredstava i utvrđivanje prioriteta u sufinansiranju ovih projekata ne podliježu uslovima propisanim javnim pozivom/konkursom za ostale korisnike sredstava Fonda. 

Kako do sredstava FZOFBiH?

Prijava na javne pozive FZOFBiH, proces je koji zahtijeva poznavanje potrebnih procedura i pravila, koji su detaljno objašnjeni u “Smjernicama za korisnike sredstava FZOFBiH “ ili relevantnim pravilnicima.

Pravna i fizička lica koja imaju pravo da ostvare sredstva Fonda, trebaju:

 • imati sjedište na području Federacije BiH;
 • ulagati vlastita sredstva u projekte, programe i slične aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređenja okoliša;
 • imati dobro pripremljen i osmišljen projekat sa jasno prikazanim aktivnostima, ciljevima, finansijskom konstrukcijom i dinamikom realizacije;
 • podnijeti zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu sa objavljenim konkursom;
 • prije zaključivanja ugovora obezbijediti odgovarajuću garanciju za sredstva Fonda;
 • sklopiti ugovor sa Fondom o zajedničkom ulaganju u projekat, program i sličnu aktivnost za koje su odobrena sredstva Fonda.

Izrada prijedloga projekta

Bez obzira o kojoj se vrsti javnog poziva kojeg Fond raspisuje radi, bitno je pripremiti kompletnu prijavnu dokumentaciju, koja se u prvom redu sastoji od prijavnog obrasca u kojem se detaljno opisuju sve aktivnosti projekta, te obrasca finansijskog pregleda projekta. Kod dodjele bespovratnih finansijskih sredstava, Fond prilikom odabira projekata primjenjuje načelo održivog razvoja (prema kojem rješavanje ključnih nacionalnih prioriteta u oblasti zaštite okoliša treba biti usklađeno sa ekonomskim i društvenim razvojem), a jednako je važno i finansijskom konstrukcijom opravdati očekivane rezultate projekta.

Veliki broj prijava odbacuje se zbog formalno pravnih grešaka odnosno propusta prilikom kompletiranja dokumentacije propisane odredbama javnog poziva.

Tipične administrativne greške se sastoje u sljedećem:

 • dokumentacija nije dostavljena u propisanom roku;
 • dokumentacija je nepotpuna, odnosno nepotpisana ili neovjerena;
 • dokumentacija nije dostavljena u propisanom formatu;
 • nisu zadovoljeni kriteriji prihvatljivosti aplikanta.

Tehnička pomoć u pripremi aplikacija i razvoju projekta

Tehnička pomoć prilikom pripreme aplikacija je od izuzetnog značaja, jer se na taj način pospješuje prolaznost projektnih prijedloga i smanjuje mogućnost neuspjele prijave zbog administrativnih propusta.

Uloga Fonda u smislu pružanja stručne pomoći u fazi implementacije projekta za koji su odobrena sredstva također je važna, najviše zbog veće prilike za što uspješnijim okončanjem projektnih aktivnosti.

Postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga

Postupak odabira provodi se od strane Komisije za evaluaciju koju čine dva operativna tima za ocjenjivanje projektnih prijedloga – Operativni tim za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova i Operativni tim za stručnu analizu i ocjenu prijava.

Postupak odabira projektnih prijedloga sastoji se od dvije faze:

1. Otvaranje prijava, administrativna provjera

 • Ocjenjuje se prihvatljivost ponuda s obzirom na rok dostavljanja projektnih prijedloga, te ispunjenost formalno-pravnih kriterija aplikacija navedenih u tekstu javnog poziva;

2. Ocjenjivanje Obrasca za prijavu i finansijskog pregleda projekta, te ocjena prihvatljivosti aplikanta

U ovoj fazi vrši se ocjenjivanje kvaliteta cjelokupnog prijedloga projekta, u skladu sa metodologijom ocjenjivanja i kriterijima za dodjelu sredstava te ciljevima i prioritetima navedenim u tekstu javnog poziva, usklađenim sa relevantnim pravilnicima. Ocjenjuje se i: finansijski i organizacioni kapacitet, djelotvornost projekta, održivost projekta, finansijska isplativost, procentualno učešće drugih subjekata u sufinansiranju projekata.

Pristigli projektni prijedlozi ocjenjuju se u skladu s evaluacijskim kriterijima. Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanja prednosti pri dodjeli sredstava Fonda su:

 • pripremljenost projekata, programa ili sličnih aktivnosti za koje je raspisan natječaj (pripremljenosti stručne i tehničke dokumentacije, stepen spremnosti za početak radova, visina vlastitih sredstava korisnika);
 • stepen povoljnog utjecaja na okoliš (održivi razvoj, očekivano poboljšanje kvaliteta okoliša ili povećanje energijske efikasnosti, cjelovit pristup investitora u rješavanju pojedinih pitanja zaštite okoliša i energijske efikasnosti, ispunjenje međunarodnih obaveza, stepen prioriteta iz programa zaštite okoliša);
 • kvalitet ponuđenog tehnološkog rješenja;
 • stepen ugroženosti okoliša (zaštićena područja, zaštićene vrste biljaka, gljiva i životinja, zaštićeni minerali i fosili, ekološki značajna područja, stepen smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog uticaja po okoliš i zdravlje ljudi, postupanje na temelju rješenja inspekcije radi uklanjanja rizičnih tačaka za okoliš i zdravlje ljudi).

Kriteriji dobre prakse, kao dodatak osnovnim kriterijima ocjenjivanja, su sljedeći:

 • Disperzna raspodjela sredstava po kantonima;
 • Ranija iskustva sa korisnicima sredstava Fonda (prethodni javni pozivi), u smislu ozbiljnosti pristupu i realizaciji kandidovanih projekata;
 • Pripremljenost projekata za realizaciju, kao i prijedlog formiranja finansijski održivih tehnoloških cjelina;
 • Odabir projekata za sufinansiranje čija je implementacija u toku i postoji potreba za zaokruživanje finansijske konstrukcije, naročito gdje se radi o projektima šireg značaja;
 • Usklađenost sa programima i projektima drugih institucija, lokalne zajednice i nevladinog sektora;
 • Metodologija i dinamika treba da omoguće blagovremeno trošenje sredstava.

Po završetku postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga, prijedlog Izvještaja sa rang listom prednosti Komisija za evaluaciju dostavlja Direktoru i Upravnom odboru Fonda, koji na bazi analize kriterija i redoslijeda na rang listi projekata prihvatljivih za finansiranje, te u okviru raspoloživih sredstava predviđenih javnim pozivom donosi Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda.

Potpisivanje ugovora

Po završetku postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga i donesenom Odlukom o korisnicima sredstava po provedenom konkursu, direktor Fonda sklapa ugovor sa odabranim aplikantima, u kojima se utvrđuje iznos odobrenih sredstava Fonda i dinamika njihove dodjele, uslovi i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava Fonda.

Isključivo odgovorni za provedbu svojih projekata su korisnici.

Prije potpisivanja ugovora vrši se usklađivanje budžeta projekta, kako bi se definisali maksimalni prihvatljivi troškovi i korigovali neprihvatljivi troškovi. 

Način praćenja namjenskog korištenja sredstava FZOFBiH

Pravne i fizičke osobe kojima su odobrena sredstva Fonda za provedbu programa, projekata, i drugih aktivnosti (korisnici sredstava), dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstava Fonda.

Fond prati namjensko korištenje sredstava Fonda i izvršenje ugovorenih prava i obaveza korisnika sredstava:

 • neposrednim uvidom, putem nadležne službe Fonda odnosno ovlaštene osobe,
 • na osnovu izvještaja o realizaciji projekta i dokumentacije dostavljene od strane korisnika sredstava, u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstava.

Izvještaj o realizaciji projekta se sastoji od:

 • Opisa izvršenih radova (zbirno i po fazama);
 • Utrošenih finansijskih sredstava;
 • Opisa promjena u realizaciji projekata koje utječu na troškove realizacije;
 • Naznaka poteškoća pri izvođenju projekata s operativnim planom za njihovo rješenje;
 • Odstupanja od plana provedbe programa, projekata, odnosno druge aktivnosti;
 • Ostalih podataka bitnih za provedbu programa, projekata, odnosno druge aktivnosti i izvršenje ugovorenih obaveza.

Izvještaje provjerava nadležna osoba ili služba Fonda, te se nakon njegove ovjere daje nalog za plaćanje odobrenih sredstava korisniku sredstava.