Uputstvo za provođenje Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom za 2018. godinu

Osnova za uspostavu informacionog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH je „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom“ („Sl. novine FBiH“, broj 92/17) Član 37a. koji definiše slijedeće: „Informacioni sistem upravljanja otpadom (u daljnjem tekstu: informacioni sistem) je niz međusobno povezanih baza podataka i izvora podataka o svim vrstama i tokovima otpada, subjektima i infrastrukturom upravljanja otpadom i uspostavlja se u Fondu. Provedbenim propisom uredit će se način i finansijsko-tehnički aspekt uspostave, vođenja i održavanja informacionog sistema, kao i rokovi izvještavanja, te način dostavljanja informacija o otpadu.”.

U skladu sa prethodno navedenim članom Zakona o upravljanju otpadom, Vlada Federacije BiH je na 165. sjednici održanoj 29.11.2018. godine usvojila „Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom“.

Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom je dana 05.12.2018. godine objavljena u Službenim novinama FBiH br. 97/18, a 13.12.2018. godine je stupila na snagu.

Između ostalog, Uredbom je definisano da“Fond za zaštitu okoliša (u daljem tekstu: Fond) je nosilac aktivnosti na uspostavljanju, organizaciji i vođenju Informacionog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH“ i da “Forma i sadržaj obrazaca izvještavanja će biti definisani od strane Fonda i objavljeni na web stranici Fonda”, te ko su obveznici izvještavanja, koji su rokovi dostavljanja izvještaja, ko su korisnici ovog informacionog sistema, da nadzor nad provođenjem ove Uredbe provodi Federalne uprave za inspekcijske poslove, itd.

U skladu sa navedenim, svrha donošenje Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom je stvaranje zakonskog osnova za prikupljanje podataka o otpadu i proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

Cilj uspostave informacionog sistema upravljanja otpadom na nivou Federacije BiH u Fondu za zaštitu okoliša FBiH je stvaranje web platforme koja će omogućiti pojednostavljeno izvještavanje elektronskim putem, prikupljanje i verifikaciju podataka kao i njihovu obradu.

Prikupljeni podaci će biti osnova za izradu planskih i provedbenih dokumenata u oblasti upravljanja otpadom. Molimo sve obveznike izvještavanja da svoje podatke daju što tačnije i korektnije, te da za sve nepoznanice kontaktiraju Fond za zaštitu okoliša FBiH, jer bi „vladanje tačnim i cjelokupnim podacima“ trebao biti jedinstven cilj za sve učesnike.

Uputstvo za provođenje Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom za 2020. godinu

U svrhu postupanja i ispravne prijave putem registracijskih obrazaca, a po osnovu predmetne Uredbe, potrebno je slijedeće:

1. Odgovarajući obrasci (zavisno od toga u koju vrstu obveznik spada) koje je potrebno preuzeti

2. Tačni podaci o vrstama, količinama i aktivnostima vezano za otpad i/ili proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada

  • Registarski obrazac za obveznike izvještavanja koji se bave aktivnošću upravljanja otpadom
  • Registarski obrazac za obveznike izvještavanja koji se bave uvozom, proizvodnjom, distribucijom i plasmanom proizvoda (koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada)
  • Registarski obrazac za obveznike izvještavanja koji kao rezultat svog proizvodnog procesa imaju određene vrste otpada
  • Registarski obrazac za kantonalna/županijska ministarstva okoliša

3. Šifrarnik otpada u dokumentu “Statistička klasifikacije otpada” u kojem je potrebno preuzeti tačan naziv i šifru otpada za koju se izvještava

4. Dokument registracije firme u kome su naveden naziv i šifra djelatnosti, koja se unosi u obrazac, a koje je potrebno provjeriti u dokumentu “Šifrarnik djelatnosti BiH”

5. Popunjene primjere izvještaja date u Uputstvu za provođenje “Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom” za 2018. godinu

6. Uredno popunjene, ovjerene i potpisane obrasce potrebno je dostaviti u propisanom roku na adresu Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH
Hamdije Čemerlića 39a
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Prvi rok za dostavu izvještaja za 2019. godinu je 31.03.2020. godine