Naziv
Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (Službene novine br. 23/23 od 31.03.2023. godine)
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ( Službene novine br. 27/23 od 14.04.2023. godine)
Pravilnik o prekograničnom kretanju otpada ("Službeni glasnik Federacije BiH", broj: 25/19 i 19/21)
Pravilnik o prekograničnom kretanju otpada ("Službeni glasnik Federacije BiH", broj: 39/15)
Pravilnik o prekograničnom kretanju otpada ("Službeni glasnik Federacije BiH", broj: 07/11)
Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)
Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)
Pravilnik o postupanju sa uredjajima i otpadom koji sadrze poliklorirana jedinjenja ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)
Pravilnik o opravljanju otpadnim vozilima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)
Pravilnik o postupku provođenja programa poticaja za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada ( Sl. novine 83/23 od 27.10.2023. godine)
Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)2
Pravilnik o upravljanju otpadom iz proizvodnje titan dioksida ("Službene novine Federacije BiH", broj: 20/21)
Pravilnik o međunarodnim projektima po ugovorima / sporazumima sa međunarodnim partnerima („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/20 od 18.12.2020.)
Informativni obrazac / prijava zahtjeva za dodjelu sredstava za implementaciju međunarodnih programa/projekata
Pravilnik o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti
Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH
Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/18 od 21.12.2018. godine)
APLIKACIJSKI OBRAZAC / PRIJAVA ZAHTJEVA za dodjelu interventnih sredstava
Pravilnik o dodjeli sredstava iz Revolving fonda za projekte zaštite voda i reciklaže otpada ("Službene novine Federacije BiH", broj: 99/17)
Pravilnik o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 74/17)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda Sl. N. FBiH broj 63/18
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/10)
Pravilnik o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 74/17)
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele zajmova, ili pozajmica i drugih sredstava Fonda ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/10)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova, ili pozajmica i drugih sredstava Fonda ("Službene novine Federacije BiH", broj: 74/17)
Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza ("Službene novine Federacije BiH", broj: 73/10)
Pravilnik o dodjeli sredstava iz revolving fonda za projekte energijske efikasnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 10/17)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dodjeli sredstava iz RF za projekte EE ("Službene novine Federacije BiH", broj: 99/17)
Naziv
Pravilnik o građevinskom otpadu ("Službene novine FBiH", br. 93/2019)
Pravilnik o kategorijama otpada sa listama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 09/05)
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj: 77/08)
Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/08)
Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/05)
Vodić kroz Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH sa uputstvom za njegovo tumačenje
Odluka i Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj: 45/13)
Vezano:Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu 94/62/EZ
Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/08)
Odluka o uspostavi Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj: 79/15)
Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj: 79/15)
Naziv
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH", broj: 9/14)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH", broj: 97/17)
Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima za uspostavljanje i vođenje registra obveznika plaćanja naknade za zagađivanje zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 56/12)
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka (Službene novine FBIH broj: 79/11)
Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/05)
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/05)
Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujučih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/05)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/05)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje ("Službene novine Federacije BiH", broj: 97/17)
Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/05)
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik ("Službene novine Federacije BiH", broj: 50/07)

 

 

Interni pravilnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH

 

Pravilnik o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-1-132/2016.


Pravilnik o arhivskom poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-265/15. od 03.11.2015. (Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja (broj: 01-04-266/15. od 03.11.2015. godine)


Pravilnik o vođenju evidencija i baze podataka o programima, projektima i drugim aktivnostima iz zaštite okoliša Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 39-P/10. od 11.03.2010.


Pravilnik o unutarnjem nadzoru Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-03-213/2012. od 22.11.2012.


Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 236-P/10. od 16.12.2010.


Pravilnik o finansijskom poslovanju i računovodstvu Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-191/2013.


Pravilnik o platama i naknadama, te izmjene i dopune istoga, br. 01-04-149/2013.

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, 01-04-357/14.

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-264/15. od 03.11.2015.

Poslovnik o radu Upravog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. UO-01-3-3-3-3/2016.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. UO-01-3-3-3-7/2016.
 

Pravilnik o službenoj i poslovnoj tajni i načinu njihovog čuvanja Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 20/10-4-2010. od 31.08.2010.

 
Pravilnik o znaku Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. UO-6-17-5/2011. od 22.03.2011.

Pravilnik o internoj reviziji Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-253/2016.

Pravilnik o disciplinskom postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti odgovornih lica u Fondu za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-1-12/2017.
 

Kodeks ponašanja radnika Fonda za zaštitu okoliša FBiH, br. 01-04-1-11/2017.