8. Novembra 2021.

JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA – JP EE – GCF Projekat

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 35.,  Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/21) , Odluke Upravnog odbora Fonda broj UO-01-3-5-18-5/2018, Pisma sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji projekta Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini broj: 01-07-3-2911/2018, i Amandmana 2 na Pismo sporazuma  broj: 01-7-3-2508/2021, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavljuje:

JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

JP EE – GCF Projekat

za prijavu objekata za sufinansiranje provođenja mjera energijske efikasnosti kroz Projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u Bosni i Hercegovini“  

Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od Green Climate Fund (GCF) za troškove projekta „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini“ kojim administrira Razvojni program Ujedinjenih Nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP). Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (Fond) je jedan od implementatora Projekta i namjerava iskoristiti dio projektnih sredstava za provođenje mjera energijske efikasnosti na cca 42 odabrana javna objekta u Federaciji BiH u periodu 2021-2026. godina.

1. Predmet i cilj javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje informacija o potencijalnim javnim objekatima (zgradama) koji mogu biti predmet sufinansiranja provođenja mjera energijske efikasnosti kroz Projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini“.

Bespovratna sredstva Fonda i GCF-a će se koristiti za sufinansiranje niskokarbonske modernizacije objekata koji ispunjavaju minimalne zahtjeve za učešće objekta u Projektu. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po objektu je do 50% odnosno maksimalno do 100.000,00 KM.

Minimalni zahtjevi za učešće objekta u Projektu su:

  • Za objekat je izrađen detaljni energijski audit;
  • Auditom je predviđena zamjena energenta na obnovljive izvore energije;
  • Period povrata investicije u predložene mjere je duži od 8 godina;
  • Javni subjekt je spreman obezbijediti sufinansiranje na obezbjeđeni iznos grant sredstava.

2. Korisnici na koje se odnosi javni poziv

Korisnici na koje se odnosi ovaj Javni poziv su svi zainteresirani javni subjekti, budžetski korisnici na svim nivoima vlasti, koji u svojoj nadležnosti imaju objekte javne namjene (obrazovne, zdravstvene, administrativne…), a za koje su spremni osigurati sufinansiranje za provođenje mjera energijske efikasnosti. Korisnik ima pravo izraziti interes za učešćem u Projektu i sa više objekata, uz obavezu podnošenja posebne prijave za svaki objekat.

3. Odabir objekata

Fond će kontinuirano, po prispjeću izraza interesa, vršiti ocjenu usklađenosti prijavljenog projekta/objekta sa gore navedenim Minimalnim zahtjevima za učešće objekta u Projektu.

Izrazi interesa koji se ocjene neusklađenim sa minimalnim zahtjevima za učešće objekata u Projektu dalje neće biti razmatrane.

U slučaju dokaza usklađenosti sa traženim minimalnim zahtjevima, u narednom koraku će se sklopiti ugovor o udruživanju sredstava između Fonda i javnog subjekta. Obzirom da je Fond implementator svih projektnih aktivnosti, na temelju istog, Fond će prema procedurama Svjetske banke izvršiti nabavku izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova kao i nadzora nad izvođenjem radova za predmetni objekat.

4. Trajanje javnog poziva

Poziv je otvoren od dana objave na web stranici Fonda do popunjavanja ukupnog broja od 14 objekata planiranih za 2021. godinu a najkasnije do 15. decembra 2021. godine.

5. Dokumentacija za prijavu na Javni poziv

Dokumentacija se dostavlja na jednom od službenih jezika u FBiH u elektronskoj formi na mail adresu: info-ee@fzofbih.org.ba

Potrebna dokumentacija Izražavanje interesa za prijavu objekata je:

  1. Popunjen Obrazac za Izražavanje interesa po Javnom pozivu, obavezno ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica (dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba);
  2. Izjava o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave, obavezno ovjerena i potpisana od strane odgovornog lica (dostupna na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba);
  3. Detaljni energijski audit u elektronskoj ili štampanoj formi.

6. Opće odredbe

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH ne snosi nikakve troškove nastale pripremom, sačinjavanjem i dostavljanjem prijave, te podnosioc izraza interesa nema prava na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na ovom Javnom pozivu.

Za dodatne informacije može se obratiti svakim radnim danom putem kontakt telefona: +387 (0)33 723 081 ili putem mail-a: info-ee@fzofbih.org.ba

Direktor

Dr.sci.oec Fuad Čibukčić