FZOFBiH Izvještaj br 1/2012 - Analiza statističkih podataka o projektima

Kroz ovaj izvještaj prikazana je opsežna analiza prijava, aplikanata i projekata kroz provedene javne pozive, te analiza Projekta čišćenja obala vodotoka 2010. FBiH . Ovim izvještajem nisu obuhvaćena interventna sredstva, projekti realizirani zajednički sa drugim institucijama (FMOIT, Svjetska banka), kao ni druga izdvajanja odobrena od strane Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.         

FZOFBiH (Fond za zaštitu okoliša FBiH), Služba za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata

august, 2012. godine

Sadržaj:                

Analiza statističkih podataka o projektima [1.62 MB]


 

FZOFBIH Izvještaj br 2/2012 - Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda sa prijedlogom mjera za poboljšanje pripreme i realizacije projekata

Izvještaj čini analiza statističkih podataka po provedenim javnim pozivima (JP2010., JP2011. i JP2012-I), Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH , te odobrenim sredstvima po odlukama Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Analizom je obuhvaćeno svih deset kantona Federacije BiH, a uključuje: analizu pristiglih aplikacija, proces evaluacije i odabir projekata po provedenim javnim pozivima, kao i konačnu raspodjelu sredstava uključujući i Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH , te ostala finansijska sredstva izdvojena po odlukama Upravnog odbora Fonda. Dat je prikaz specifičnih problema pripreme i realizacije projekata sufinansiranih sredstvima Fonda , kao i  prijedlog zajedničkih mjera u cilju njihovog poboljšanja.

 

FZOFBiH (Fond za zaštitu okoliša FBiH),  Služba za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata

septembar, 2012. godine

Sadržaj:

Analiza aplikanata i korisnika sredstava FZOFBiH sa prijedlogom mjera  [2.02 MB]


 

FZOFBiH Metodologija i odabir kriterija za definisanje prijedloga za finansiranje dva ili više projekata po provedenom Javnom pozivu za formiranje baze podataka javnih objekata u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije i ocjenu prijava kroz evaluacioni ciklus