4. Februara 2021.

Uspostavljen informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH

Donošenjem „Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom“ u Službenom listu FBiH br. 97/18, koja je stupila na snagu 13.12.2018.g. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stvorilo zakonski osnov za pripremu i kreiranje Informacionog sistema upravljanja otpadom.

Fond za zaštitu okoliša FBiH je sa UNDP-om kao partnerom pokrenuo realizaciju pripreme i izgradnje Informacionog sistema upravljanja otpadom krajem 2019.g., a sve kao dio većeg projekta pod nazivom „Urban LED“. Odabrani konzorcij  kompanija Eurobit d.o.o. Sarajevo i JLZ d.o.o. Sarajevo su 15 mjeseci radili na projektovanju Informacionog sistema, sa svim njegovim komponentama, da bi Informacioni sistem bio završen i predat na upravljanje Fondu za zaštitu okoliša FBiH u decembru 2020.g.

Informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH je pušten u operativnu upotrebu 01.01.2021.g.

Prema Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom obveznici izvještavanja, tj. obveznici registracije i direktnog unosa podataka u informacioni sistem su:

  1. Subjekti upravljanja otpadom  – koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom (kao što su Javna  i privatna komunalna preduzeća, sakupljač otpada, recikleri, uvoznici i izvoznici otpada, deponije, operatori postrojenja za obradu otpada, subjekti koji upravljaju zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, subjekti koji proizvode gorivo iz otpada ili koriste otpad kao gorivo, itd.)
  2. Subjekti koji kao rezultat svoje djelatnosti ili proizvodnog procesa produkuju /imaju otpad;
  3. Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji proizvode i/ili uvoze proizvode u BiH

Svi subjekti koji upravljaju otpadom (a) kao i subjekti koji kao rezulta svog radnog i proizvodnog procesa produkuju/imaju otpad (b) se trebaju registrovati u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH i dostaviti podatke za 2020.g. najkasnije do 30.06.2021.g.

Proizvođači i uvoznici proizvoda (c) (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada su dužni registrovati se i dostaviti podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom  za 2020.g.  najkasnije do 31.03.2021.


Pozivamo sve obveznike izvještavanja da ispune svoju zakonsku obavezu i izvrše registraciju i dostavu podataka u Informacioni sistem upravljanja otpadom Fedracije BiH u datim rokovima.

Napominjeno da će jedan o preduvjeta učešća na Javnim pozivima za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH biti i registracija u redovno dostavljanje podataka u inforamacioni sistem upravljanja otpadom.

Dodatne informacije možete naći na www.otpadfbih.ba, e-mail obavijest@fzofbih.org.ba kao i na telefon 033 723 680.