Informacioni sistem energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine – ISEE

U cilju obezbjeđenja sistemskog pristupa u rješavanju pitanja iz oblasti energijske efikasnosti, Vlada Federacije BiH je u 2017. godini donijela Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH, koji između ostalog, propisuje i obavezu sistemskog upravljanja energijom u javnom sektoru. Kako bi se javnim institucijama olakšala primjena ovih odredbi spomenutog Zakona, te u svrhu obezbjeđenja što većeg nivoa dostupnosti informacija, Zakonom o energijskoj efikasnosti je propisana obaveza uspostave i vođenja Informacionog sistema energijske efikanosti u FBiH za koju je zadužen Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.  U svrhu implementacije ove odredbe Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH, početkom 2019. godine donesen je Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine, čija struktura je prikazana slici.

Osnovna svrha Informacionog sistema je da kroz prikupljanje i obradu podataka obezbijedi centralnu bazu podataka sa sveobuhvatnim informacijama o potrošnji energije na nivou, kako pojedinog objekta, tako i resora i više (npr. potrošnja energije u obrazovnim objektima ili na nivou kantona/općine i sl.), o stanju objekata i pripadajućih tehničkih sistema, te o potencijalima za ostvarenje ušteda. U informacionom sistemu će se na jednom mjestu moći naći svi zakonski i strateški dokumenti iz ove oblasti, podaci o potrošnji energije i vode u svim javnim objektima, podaci o ostvarenim uštedama nakon primjene mjera povećanja energijske efikasnosti, registar izdatih energijskih certifikata zgrada, registar obavljenih pregleda tehničkih sistema (sistema grijanje i klimatizacija), a istovremeno će služiti za verifikaciju ostvarenih ušteda, te izvještavanje u skladu sa propisanim obavezama.

Za pristup Informacionom sistemu kliknite na link: http://iseefbih.ba/