Informacija o projektu i izraz interesa

INFORMACIJA O PROJEKTU „POVEĆANJE ULAGANJA U JAVNE OBJEKTE SA NISKOM STOPOM EMISIJE UGLJIKA U BOSNI I HERCEGOVINI“ I MOGUĆNOST SUFINANSIRANJA PROVOĐENJA MJERA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI NA JAVNIM OBJEKTIMA

Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od Green Climate Fund (GCF) za troškove projekta „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u Bosni i Hercegovini“ kojim administrira Razvojni program Ujedinjenih Nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Projekat, o kojem više detalja možete naći ovdje,će:

  • osigurati tehničku pomoć akterima iz javnog sektora na općinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou kako bi im se pomoglo u rješavanju nefinansijskih/strukturnih prepreka investiranju;
  • osigurati rješavanje finansijskih prepreka za ulaganja u zgrade i infrastrukturu.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je jedan od implementatora Projekta i namjerava iskoristiti dio projektnih sredstava za provođenje mjera energijske efikasnosti na cca 42 javna objekta u Federaciji BiH u periodu 2021-2026. godina.

Bespovratna sredstva Fonda i GCF-a će sekoristiti za sufinansiranje niskokarbonske modernizacije objekata koji ispunjavajuminimalne zahtjeve za učešće objekta u Projektu. Obzirom da je Fond implementator svih projektnih aktivnosti, Fond će izvršiti nabavku izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova kao i nadzora nad izvođenjem radova za objekte koji izraze interes i dokažu usklađenost sa sljedećim minimalnim zahtjevima za učešće na Projektu:

  • Za objekat je izrađen detaljni energijski audit;
  • Auditom je predviđena zamjena energenta na obnovljive izvore energije;
  • Period povrata investicije u predložene mjere je duži od 8 godina;
  • Javni subjekt je spreman obezbijediti sufinansiranje na obezbjeđeni iznos grant sredstava.

Prijavu objekata za sufinansiranje provođenja mjera energijske efikasnosti, koje obavezno moraju uključiti i mjeru prelaska na obnovljive izvore energije (instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi i sl.), zainteresirani javni subjekti mogu izvršiti putem Javnih poziva za izražavanje interesa(JP EE – GCF Projekat) koje će Fondjavno objavljivati najmanje jedanput godišnje tokom trajanja Projekta na svojoj službenoj web stranici. Svi zainteresirani javni subjekti, budžetski korisnici na svim nivoima vlasti,koji u svojoj nadležnosti imaju objekte javne namjene (obrazovne, zdravstvene, administrativne…), a za koje su spremni osigurati sufinansiranje za provođenje mjera energijske efikasnosti, više informacija o mogućnostima učešća u Projektu, mogu dobiti putem kontakt telefona: +387 (0)33 723 081 ili putem mail-a:info-ee@fzofbih.org.ba.