7. Juna 2022.

Zahtjev za izražavanje interesa (konsultantske usluge – odabir individualnog konsultanta)

Broj: 01 – 07 – 03 – 761 –  2373/2022
Sarajevo, 07. 06. 2022. godine

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

(KONSULTANTSKE USLUGE – ODABIR INDIVIDUALNOG KONSULTANTA)

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Grant broj: Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund no: FP051)

Naziv pozicije: Individualni konsultant za izradu tehničke dokumentacije za arhitektonsko – građevinske mjere – 2 konsultanta

Trajanje ugovora je: juli – august 2022. godine (2 mjeseca od potpisa ugovora)

Očekivani broj dana angažmana za LOT 1 – maksimalno 18 dana; za LOT 2 – maksimalno 21 dan

Referentni broj: BA-UNDP-FZOFBIH-IC-22-05

Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od Green Climate Fund (GCF) za troškove projekta Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini.

Fond za zaštitu okoliša FBiH (u daljem tekstu „Klijent“), kao jedan od implementatora i sufinansijera Projekta, je odgovoran za pripremu, koordinaciju, upravljanje i provedbu Projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući nabavku, ugovaranje i plaćanje svih roba, radova i usluga u vezi sa Projektom.

Jedna od projektnih aktivnosti je izrada projektno-tehničke dokumentacije u cilju provođenja mjera energijske efikasnosti na javnim objektima u FBiH.

Za potrebe Projekta, Klijent namjerava iskoristiti dio projektnih sredstava za angažman individualnog konsultanta, koji će izraditi tehničku dokumentaciju nivoa neophodnog za izvođenje/implementaciju arhitektonsko-građevinskih mjera energijske efikasnosti na javnim objektima, kao i pripremiti tehnički dio tenderske dokumentacije za nabavku izvođenja radova na predmetnim javnim objektima.

Od Konsultanta se očekuje da:

 • Na temelju detaljnih energijskih audita i Izvještaja revizije istih, izradi tehničku dokumentaciju za predviđene arhitektonsko – građevinske mjere povećanja energijske efikasnosti za predmetne javne objekte. Tehnička dokumentacija treba da obuhvati: potrebne grafičke priloge/crteže (uključujući sheme prozora, prikaz fasada objekta, tlocrta krova i potrebnih detalja, a sve u zavisnosti od mjera koje su predviđene na pojedinom objektu); tehnički opis prema vrsti radova; te detaljni predmjer i predračun;
 • Pripremi tehnički dio tenderske dokumentacije za nabavku izvođača radova na objektima.

Konsultantska usluga podjeljena je na LOT-ove kako slijedi:

 • LOT 1: 6 objekata (TK – 2 objekta, ZDK – 3 objekta i BPK – 1 objekat)
 • LOT 2: 7 objekata (USK – 5 objekata, SBK – 2 objekta)

Projektni zadatak (ToR) za svaki lot može se naći na sljedećoj web stranici: www.fzofbih.org.ba.

Rok za izvršenje kompletne konsultantske usluge za LOT 1 je 30, a za LOT 2 je 35 kalendarskih dana, uz napomenu da Fond zadržava pravo isporučiti manji broj objekata odnosno izvršiti zamjenu pojedinog objekta drugim.

Fond za zaštitu okoliša FBiH ovim putem poziva kvalificirane konsultante da izraze svoj interes za pružanje navedenih usluga. Za jedan LOT će biti angažovan jedan individualni konsultant koji zadovoljava kvalifikacione uslove, te nije dozvoljeno da se isti konsultant prijavi na oba LOT-a. Zainteresirani konsultanti trebaju pružiti informacije kojima dokazuju da imaju potrebne kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje Usluga.

Kvalifikacioni kriteriji su:

Akademske kvalifikacije/obrazovanje:

 • Univerzitetska diploma, VSS, dipl. ing. arhitekture;
 • Položen stručni ispit iz oblasti arhitekture.

Iskustvo:

 • Minimalno deset (10) godina radnog iskustva u izradi projektno-tehničke dokumentacije;
 • Iskustvo na projektima sa fokusom na implementaciju/nadzor/kontrolu kvaliteta energijske efikasnosti u građevinarstvu.

Ostali zahtjevi:

 • Dobro poznavanje i razumijevanje zakona o prostornom uređenju i građenju, podzakonskih akata, tehničkih propisa, općih i posebnih tehničkih uslova i profesionalnih kodeksa koji uređuju EE rekonstrukciju javnih objekata;
 • Dobro poznavanje propisa i zahtjeva za nabavke, tendere i ugovaranje;
 • Računarska pismenost: rad u MS Office, komunikacija putem e-pošte;
 • Dobre komunikacijske vještine.

Konsultant će biti izabran u skladu s metodom IC – Individual Consultant Selection navedenom u Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF, august 2018. („Regulations”).

Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese: info-ee@fzofbih.org.ba.

Izrazi interesa sa CV-jem moraju se dostaviti kao prilog e-mailu na adresu info-ee@fzofbih.org.ba do 21.06.2022. godine.

S poštovanjem,

v. d. direktora, Esad Humo