7. Juna 2022.

Zahtjev za izražavanje interesa (konsultantske usluge – odabir firmi)

Broj: 01 – 07 – 03 – 762 –  2374/2022
Sarajevo, 07. 06. 2022. godine

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

(KONSULTANTSKE USLUGE – ODABIR FIRMI)

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Grant broj: Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund no: FP051)

Naslov zadatka: Izrada projektne dokumentacije – mašinske (KGH) instalacije

Trajanje ugovora je: juli 2022. – august 2022. godine (2 mjeseca od potpisa ugovora)

Referentni broj: BA-UNDP-FZOFBIH-CQ-22-04

Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od Green Climate Fund-a (GCF-a) za troškove projekta Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini. Fond za zaštitu okoliša FBiH, kao jedan od implementatora i sufinansijera Projekta, je odgovoran za pripremu, koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Jedna od projektnih aktivnosti je izrada projektno-tehničke dokumentacije u svrhu realizacije mjera energijske efikasnosti na javnim objektima u FBiH.

Konsultantska usluga uključuje projektovanje mašinskih instalacija (KGH) na nivou glavnog projekta sa svim potrebnim grafičkim prilozima, tehničkim opisom i detaljnim predmjerom i predračunom, kao i pripremu tehničog dijela tenderske dokumentacije za nabavku opreme i izvođenje radova na predmetnim javnim objektima.

Konsultantska usluga podjeljena je na LOT-ove kako slijedi:

LOT 1: 4 objekta (USK – 3 objekta, TK – 1 objekat);

LOT 2: 4 objekta (TK – 1 objekat, ZDK – 3 objekta);

LOT 3: 4 objekta (BPK – 2 objekta, HNK – 1 objekat, ZHK – 1 objekat).

Rok za izvršenje konsultantske usluge po LOT-u je 35 kalendarskih dana, uz napomenu da Fond zadržava pravo isporučiti manji broj objekata odnosno izvršiti zamjenu pojedinog objekta drugim.

Projektni zadatak (ToR) za svaki lot može se naći na sljedećoj web stranici: www.fzofbih.org.ba.

Fond za zaštitu okoliša FBiH ovim putem poziva kvalificirane i ovlaštene firme za ovu vrstu projektovanja („Konsultante“) da izraze svoj interes za pružanje navedenih usluga. Konsultant se može prijaviti za jedan ili više LOT-ova. U slučaju prijave na više LOT-ova, Konsultant mora dostaviti Izraz interesa, kroz koji mora dokazati kumulativno ispunjenje kvalifikacionih kriterija za lot-ove za koje podnosi izraz interesa.

Zainteresirani Konsultanti trebaju pružiti informacije kojima dokazuju da imaju potrebne kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje usluga.

Kvalifikacioni kriteriji po svakom LOT-u za koji se Konsultant natječe su kako slijedi:

1.Finansijski kriterij:

(a) Minimalni prosječni godišnji finansijski promet od 200.000 KM za prethodnih 5 godina (2017-2021.).

-U svrhu dokaza ispunjenja ovog kriterija, potrebno je dostaviti bilanse stanja i uspjeha za navedene godine.

2.Profesionalna sposobnost:

(a) Konsultant mora biti registrovan za pružanje tražene usluge u skladu sa zakonom (LOT 1, LOT 2 i LOT 3) i posjedovati validno Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja izdato od strane resornog kantonalnog ministarstva (LOT 1, LOT 3).

  • U svrhu dokaza ispunjenja ovog kriterija, potrebno je dostaviti kopiju Ovlaštenja (LOT 1 i LOT 3), te aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (LOT 1, LOT 2 i LOT 3).

(b) Konsultant je obavezan osigurati tim koji se sastoji iz:

2 (dva) mašinska inžinjera sa minimalno 10 godina profesionalnog iskustva i položenim stručnim ispitom iz oblasti mašinstva (energetika ili KGH). Vođa tima (mašinski inžinjer) mora imati 10 godina iskustva u projektovanju sličnog obima i složenosti;

1 (jedan) elektroinžinjer sa minimalno 5 godina profesionalnog iskustva i položenim stručnim ispitom iz oblasti eletrotehnike (elektroenergetika).

  • U svrhu dokaza ispunjenja ovog kriterija, potrebno je dostaviti izjavu da će uslov u vezi sastava tima i kvalifikacija biti dokazan u fazi dostavljanja ponude.

Napomena: Kvalifikacije i iskustvo članova tima neće biti ocijenjeno u ovoj fazi užeg izbora, zato CV-jeve članova tima ne treba dostavljati uz izražavanje interesa.

3.Iskustvo:

(a) Minimalno iskustvo koje Konsultant treba da ima je jedan sličan ugovor uspješno završen u zadnje tri godine.

  • U svrhu dokaza ispunjenja ovog kriterija, potrebno je dostaviti informacije o pojedinostima referentnih ugovora, uključujući vrijednost ugovora, lokaciju (lokacije), broj osoblja uključenog u ugovor(e), ime klijenta, vrstu pruženih usluga, datume početka i završetka ugovora, kratki opis ugovora sa kontakt detaljima klijenata koji mogu biti kontaktirani za daljnje informacije.

U slučaju dva Konsultanta koji budu zadovoljili sve tražene kvalifikacione uslove, laganu prednost imat će onaj Konsultant koji bude imao veći broj (sličnih) referentnih ugovora.

Zainteresovani konsultanti trebaju analizirati Odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, august 2018. („Regulations”), https://thedocs.worldbank.org/en/doc/178331533065871195-0290022020/original/ProcurementRegulations.pdf, u kojoj se iznosi politika Svjetske banke o sukobu interesa.

Konsultanti se mogu udruživati i s drugim firmama kako bi poboljšali svoje kvalifikacije, ali trebaju jasno naznačiti da li je udruženje u obliku zajedničkog ulaganja (JV) i/ili u obliku podugovaranja. U slučaju zajedničkog ulaganja, svi partneri u zajedničkom ulaganju će solidarno i pojedinačno odgovarati za izvršenje cjelokupnog ugovora, ako budu izabrani.

Konsultant će biti izabran u skladu s metodom CQS-Consultant Qualification Selection navedenom u “Regulations” uz napomenu da će se izbor konsultanta provoditi za svaki lot posebno.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem maila: info-ee@fzofbih.org.ba.

Izrazi interesa moraju se dostaviti kao prilog e-mailu na adresu info-ee@fzofbih.org.ba do 21.06.2022.

S poštovanjem,

v. d. direktora

Esad Humo