Strateški dokumenti (strategije i planovi)

Naziv
Izvještaj o stanju okoliša u FBiH za 2022. godinu
Brošura o stanju okoliša u FBiH za 2022. godinu
Program aktivnosti i mjera na provođenju preporuka finansijske revizije za 2020. godinu
Federalna strategija zaštite okoliša 2022.-2032.
Federalni plan upravljanja otpadom 2012 - 2017.
Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2010 - 2022.
Izvještaj o stanju okoliša u BiH za 2012. godinu