Strateški dokumenti (strategije i planovi)

Naziv
Strategija zaštite okoliša Federacije BiH 2008 - 2018.
Federalni plan upravljanja otpadom 2012 - 2017.
Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2010 - 2022.
Izvještaj o stanju okoliša u BiH za 2012. godinu