31. Marta 2021.

Rok za dostavu izvještaja u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH produžava se do 30.06.2021.

Informiramo sve obveznike izvještavanja u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH da se rok za registraciju i dostavu izvještaja za 2020. godinu produžava do 30.06.2021. godine.

Naime, prema Uredbi o Informacionom sistemu upravljanja otpadom obveznici izvještavanja, tj. obveznici registracije i direktnog unosa podataka u informacioni sistem su:

  1. Subjekti upravljanja otpadom  – koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom (kao što su Javna  i privatna komunalna preduzeća, sakupljač otpada, recikleri, uvoznici i izvoznici otpada, deponije, operatori postrojenja za obradu otpada, subjekti koji upravljaju zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, subjekti koji proizvode gorivo iz otpada ili koriste otpad kao gorivo, itd.)
  2. Subjekti koji kao rezultat svoje djelatnosti ili proizvodnog procesa produkuju /imaju otpad;
  3. Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji proizvode i/ili uvoze proizvode u BiH

Svi subjekti koji upravljaju otpadom (a) kao i subjekti koji kao rezultat svog radnog i proizvodnog procesa produkuju/imaju otpad (b) se trebaju registrovati u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH i dostaviti podatke za 2020.g. najkasnije do 30.06.2021.

Proizvođači i uvoznici proizvoda (c) (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada su dužni registrovati se i dostaviti podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom  za 2020. najkasnije do 31.03.2021.

Pozivamo sve obveznike izvještavanja da ispune svoju zakonsku obavezu i izvrše registraciju i dostavu podataka u Informacioni sistem upravljanja otpadom Fedracije BiH u datim rokovima.

Napominjeno da će jedan o preduvjeta učešća na Javnim pozivima za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH biti i registracija u redovno dostavljanje podataka u inforamacioni sistem upravljanja otpadom.

Dodatne informacije možete naći na www.otpadfbih.ba,  kao i na telefone: +38733723689; +38761267732; +38761267403; +38761268144