7. Jula 2010.

Prvi rezultati “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010” – premijer Vlade FBiH sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša FBiH obišao lokacije čišćenja na obalama rijeka Bosne i Lašve

U srijedu, 7. jula 2010. godine, delegacija Fonda za zaštitu okoliša FBiH je skupa sa premijerom Vlade Federacije BiH prisustvovala prezentaciji Akcionog plana “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010”, kojom je i obilježen službeni početak Projekta.Premijer Mustafa Mujezinović i direktor Fonda Safet Harbinja  su u pratnji općinskih načelnika, savjetnika, predsjednika općinskih vijeća i njihovih saradnika posjetili lokacije koje su obuhvaćene Projektom, a definisane ugovorom o sufinansiranju potpisanim između općina i Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Čišćenjem priobalnog pojasa rijeka Bosne i Lašve u općinama Vitez, Kakanj i Busovača otpočela je realizacija Projekta.Općine Vitez, Kakanj i Busovača, koji pored Visokog, Zenice i Livna čine prvu fazu implementacije “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010”, formirale su jedinice za realizaciju projekta. U sklopu ove faze projektnih radova, očistit će se ukupno 100km obale rijeka Bosne i Lašve, od čega 75km rijeke Bosne, a 25km rijeke Lašve. Sa općinama: Vitez, Visoko, Kakanj, Busovača, Zenica, Žepče, Konjic, Livno, Ljubuški, Grude, Čapljina, Cazin, Gračanica, sačinjeni su ugovori, te sa određenim brojem njih potpisani ugovori, dok je sa preostalim općinama u fazi potpisivanja. Radovi na čišćenju obala rijeka pojedinih općina su u toku. Ostali kantoni u Federaciji BiH, također su obuhvaćeni Projektom, i u toku je prikupljanje podataka, stručna analiza, kontakti sa lokalnim zajednicama i izrada planova aktivnosti.Ukupna vrijednost Projekta koji će biti implementiran na nivou čitave Federacije BiH iznosi cca 1.115,000 KM, od čega je Fond odobrio sredstva za participaciju u visini od 75-80%.Premijer Federacije Mustafa Mujezinović je pozdravio prve rezultate i pohvalio rad Fonda koji je u kratkom periodu “opravdao očekivanja”, te istakao imperativ jačanja zakonodavnog okvira kada je u pitanju oblast zaštite čovjekove okoline. “Princip zagađivač plaća treba postati načelo u društvu koje će rezultirati time da jednoga dana u prirodi ne bude nerazgradivih materija, divljih deponija i da imamo čiste obale rijeka ”, između ostalog je izjavio federalni premijer.Direktor Fonda Safet Harbinja,  kazao je kako se intenzivno radi na pronalasku adekvatnog modela prikupljanja i zbrinjavanja PET ambalaže, te da je cilj projektnih aktivnosti (čišćenje izvora rijeka), da se preduprijede štete koje su u proteklom periodu nanijele površinske vode i konačno utvrde regulative o zbrinjavanju svih vrsta otpada, tačnije set podzakonskih akata (pravilnika). Harbinja je naglasio kako su pravilnici u fazi donošenja, a rezultat su napora koji čine: Fond za zaštitu okoliša FBiH, Ministarstvo turizma i okoliša FBiH i Vlada Federacije BiH. Projekat čišćenja obala vodotoka predstavlja simboličan početak u pripremi zakonske regulative o zbrinjavanju i reciklaži otpada, kazao je direktor Harbinja.Direktor je iskoristio priliku da se zahvali svim načelnicima općina koji su uložili velike napore i prihvatili da se uključe u aktivnosti realizacije Projekta, učesnicima Projekta, nevladinom sektoru, sportskim ribarima, eko-društvima.Naglašeno je da ovom simboličnom akcijom Fond za zaštitu okoliša FBiH vrlo brzo otvara sredstva za pristupanje projektima iz oblasti zaštite voda i čovjekove okoline, a zahvaljujući naporima koje čini skupa sa Ministarstvom turizma i okoliša FBiH.

Završetak radova prve faze “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010” planira se do kraja mjeseca augusta tekuće godine, nakon čega će se uspostaviti monitoring Projekta i dati konačan izvještaj o rezultatima na terenu.