Program rada FZOFBiH

Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2016. godinu

(“Službene novine FBiH“, br: 14/16 od 24.02.2016. godine)

 

Izvještaj o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu

(“Službene novine FBiH“, br: 14/15 od 20.02.2015. godine)

 

Saglasnost za prestrukturiranje rashoda u Finansijskom planu Fondu za zaštitu okoliša FBiH za 2015. godinu

(Federalno ministarstvo okoliša i turizma, broj 04-23-1474/15 od 9.11.2015.)

 

Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2015. godinu 

(“Službene novine FBiH“, br: 100/14 od 10.12.2014. godine)

 

Rebalans Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu 

(“Službene novine FBiH“, br: 59/14 od 23.07.2014. godine)

 

Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za razdoblje 2014-2018. godine 

(“Službene novine FBiH“, br: 10/04 od 07.02.2014. godine)

 

Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu 

(“Službene novine FBiH“, br: 10/04 od 07.02.2014. godine

 

Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2013. godinu

 (“Službene novine FBiH“, br: 19/13 od 08.3.2013. godine)