8. Jula 2021.

Poziv za prijavu za edukaciju u Informacionom sistemu upravljanja otpadom

Kao što smo ranije izvjestili, Fond za zaštitu okoliša FBiH operativno je uspostavio i pustio u rad Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom FBiH („Sl.novine FBiH“, br.33/03, 72/09 i 92/17)  i Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom („Sl.novine FBiH“, br.97/18).

Obveznici registracije i dostavljanja podataka (izvještavanja) u Informacioni sistem upravljanja otpadom su:

  1. Svi subjekti koji upravljaju otpadom (Javna komunalna preduzeća, sakupljači, obrađivači, recikleri, izvoznici otpada, proizvođači goriva iz otpada, subjekti koji upravljaju reciklažnim dvorištem, deponijom, ponovnim korištenjem otpada, te svim drugim aktivnostima vezanim za kretanje i krajnje zbrinjavanje otpada).
  2. Svi subjekti koji proizvode/uvoze proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada (ambalaža, električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori, automobilske gume, automobili i ulja).
  3. Svi subjekti koji produkuju otpad kao rezultat svog proizvodnog procesa bez obzira na vrstu otpada i način njegovog zbrinjavanja.

Pored obveznika izvještavanja postoje i „korisnici“ sistema u koje spadaju Inspekcijska tijela i odjeli na svim nivoima, ministarstava zadužena za pitanja zaštite okoliša (državno, entitetsko kao i kantonalna), općinski uredi, Agencija za Statistiku BiH, Zavod za statistiku FBiH, itd., koji će imati uvid u podatke svako u svojoj nadležnosti i u skladu sa ovlaštenjima.

S obzirom na to da je vrlo važno da podaci budu korektno i tačno uneseni, Fond za zaštitu okoliša će u narednom periodu vršiti obuke obveznika izvještavanja bez naknade, te Vas ovim putem pozivamo da se prijavite za edukaciju u Informacionom sistemu upravljanja otpadom FBiH.

Za prijavu je potrebno da dostavite:

  1. Ime kompanije
  2. Grupa (jedna ili više od gore navedenih) u koju kompanija spada prema djelatnosti kojom se bavi i/ili detaljan opis djelatnosti da bi smo vas mogli pravilno svrstati u odgovarajuću grupu za edukaciju
  3. Ime osobe koja će prisustvovati edukaciji ispred kompanije
  4. E-mail i broj telefona na koji je imenovana osoba dostupna

Napominjemo da će se edukacije pod pokroviteljstvom (finansiranjem) od strane UNDP-a vršiti narednih mjesec dana nakon čega će bit moguće prijaviti se za edukaciju uz plaćanje kotizacije.

Prijave za edukaciju dostavljati na e-mail obavijest@fzofbih.org.ba