16. Februara 2024.

Potpisivanje ugovora o dodjeli poticaja u vidu finansijske pomoći za aktivnosti upravljanja sa otpanim gumama, baterijama i akumulatorima, otpadnim vozilima i otpadnim uljima

Potpisivanj ugovora

Potpisivanje ugovora o dodjeli poticaja u vidu finansijske pomoći za aktivnosti upravljanja sa otpanim gumama, baterijama i akumulatorima, otpadnim vozilima, te otpadnim uljima

Danas 15.12.2024.g. u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša FBiH su prvi put potpisani ugovori za dodjelu poticaja sakupljačima i reciklerima za upravljanje sa četiri posebne kategorije otpada i to otpadne gume, vozila, ulja te baterije i akumulatore, a koji su ostvarili pravo na poticaje u skopu
provedenog javnog konkursa za poticaje JK 2023/P.

Donošenjem seta propisa od strane nadležnog Federalnog minstarstva okoliša i turizma, kojim je uređena oblast upravljanja ovim kategorijama otpada (https://fzofbih.org.ba/uredbe/ ), napravljen je veliki iskorak na putu ka uspostavljanju funkcionalnog i održivog sistema upravljanja posebnim
kategorijama otpada. Reciklažna industrija kao ključ razvoja sistema upravljanja otpadom i posebnim kategorijama otpada, mora imati podršku institucija u vrlo zahtjevnom zadatku uspostave istog, a jedan od načina podrške su upravu poticaji za ove aktivnost sakupljanja i reciklaže.


Uredbom o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada (”Sl.n. FBiH”, broj:59/21) se uvodi principa „zagađivač plaća“, prema koje su uvoznici i proizvođači koji plasiraju četiri predmetne grupe proizvoda na tržište FBiH dužni platiti naknadu Fondu za zaštitu okoliša FBiH. Naplaćena naknada se dijeli u omjeru 30% Fondu i 70% kantoni . Fond kao i kantoni su dužni prikupljena sredstava uložiti u upravljanje predmetnih kategorijama otpada na način da najveći dio sredstava (75% odnosno 80%) dodjeljuju u vidu poticaja za aktivnosti upravljanja otpadom, dok se drugi dio ulaže u projekte nabavke i izgradnje infrastrukture za upravljanje otpadom.

Ukupno dodjeljena sredstva za poticaje koja je Fond putem JK 2023/P dodjelio za aktivnosti upravljanja otpadom provedene u 2022.g. iznose oko 660.000,00 KM, za 15 ugovora u okviru četiri lota za sakupljanje i reciklažu četiri posebne kategorije otpada. https://fzofbih.org.ba/odluke/

Pozivamo sve subjekte koji se bave upravljanjem otpadom i posebnim kategorijama otpada da redovno i uredno unose svoje podatke vezano za aktivnosti upravljanja otpadom u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH (https://www.otpadfbih.ba/), kako bi ispunili svoju zakonsku obavezu, te ostvarili pravo na prijavu na naredne Javne konkurse Fonda za zaštitu okoliša FBiH.