21. Jula 2010.

Potpisan Sporazum o saradnji između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Fondacije za održivi razvoj “OdRaz”

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Safet Harbinja i direktor Fondacije za održivi razvoj “OdRaz” Safet Daut, potpisali su 21.07.2010. godine u Sarajevu Sporazum o saradnji. Sporazumom je definisano sljedeće:

 • Izrada strateških planova, operativnih i idejnih rješenja u cilju unapređenja stanja i zaštite okoliša;
 • Analiza stanja, priprema i dizajn partnerskih projekata sa ciljem rješavanja problema i jačanja održivog ekonomskog i privrednog razvoja Federacije BiH;
 • Zajednička aplikacija na dostupne domaće i strane fondove sa ciljem pripreme, realizacije i razvoja programa i projekata;
 • Saradnja na zajedničkoj implementaciji projekata koji imaju za cilj aktivnosti u području očuvanja, poboljšanja stanja i održivog korištenja okoliša u Federaciji BiH.

Fond za zaštitu okoliša FBiH i Fondacija za održivi razvoj “OdRaz” kao potpisnici ovog Sporazuma, utvrdili su da je predmet Sporazuma pokretanje aktivnosti na naučno-istraživačkim projektima, studijama izvodljivosti i drugim projektima iz svih interesnih područja Sporazumnih strana, koja uključuju:

 • Zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla, vode i mora, te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača;
 • Saniranje i poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada;
 • Iskorištavanje vrijednih svojstava, te obrade otpada;
 • Zaštitu i očuvanje biološke i pejzašne raznovrsnosti;
 • Provođenje energetskih programa,
 • Unapređivanje i izgradnju infrastructure za zaštitu okoliša;
 • Poboljšanje, praćenje i ocjenjivanje stanja okoliša, te uvođenje sistema upravljanja okolišem;
 • Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara;
 • Poticanje održivih privrednih djelatnosti, odnosno održivog ekonomskog razvoja;
 • Poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.                 

Izvod izOKVIRNOG SPORAZUMA O SARADNJI I USPOSTAVLJANJU PARTNERSKIH ODNOSA

Na područjima od međusobnog interesa, a posebno na područjima pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: ” Sporazum “).

Sporazumne strane:Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH,koji je osnovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kao neprofitabilnu javnu ustanovu, čija je djelatnost prikupljanje i distribucija finansijskih sredstava u svrhu zaštite i unapređenja stanja okoliša na području Federacije Bosne i Hercegovine, poticanje i finansiranje priprerne, provedbe i razvoja prograrna, projekata i ostalih aktivnosti u području očuvanja, održivog privrednog i ekonomskog razvoja i korištenja obnovljivih izvora energije.iFondacijazaodrživi razvoj – “OdRaz”,čiji je osnivač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i koja je, kao neprofitabilna, organizaciono, tehnički i finansijski samostalna institucija sa višegodišnjirn iskustvorn, razvijenim sistemom osiguranja kvaliteta i informacionim sistemom upravljanja, do sada uspješno implementirala više stotina različitih infrastrukturnih podprojekata kao i niz drugih razvojnih programa i projekata u oblasti jačanja i razvoja mikrofinansiranja, kreditiranja, tehničke pomoci vlasničkoj transformaciji i drugim tranzicijskim i reformskim procesima u funkciji podrške održivorn razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, finansiranih iz više različitih izvora (Budžet Federacije BiH, Svjetska banka, kantoni i općine, IFAD-OPEC, UNHCR, Vlade donatori, korisnici projektnih usluga i dr.) Ovaj Sporazum se sklapa na period od pet (5) godina, a može biti produžen uz pisanu saglasnost Sporazumnih strana. Svaka Sporazumna strana može otkazati ovaj Sporazum u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Otkazni rok ovog Sporazuma je šest (6) mjeseci i počinje teći od dana kada jedna Sporazumna strana pismeno dostavi na registrovanu pravnu adresu drugoj Sporazumnoj strani.Važnost ovog Sporazuma se automatski produžava na pet (5) godina nakon dana isteka ukoliko jedna od Sporazumnih strana ne obavijesti drugu da ima želju raskinuti Sporazum sa danom isteka prvog perioda najkasnije tri (3) mjeseca prije samog isteka.Odredbe ovog Sporazuma mogu se mijenjati samo uz pisanu saglasnost Sporazumnih strana.Sporazumne strane su saglasne da svaka Sporazumna strana imenuje po jedno lice zaduženo za kontakte i koordinaciju aktivnosti između Sporazumnih strana u cilju realizacije aktivnosti definisanih Sporazumom.Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.