1. Aprila 2016.

Pojašnjenje odredbi Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/1

Na osnovu zaprimljenih upita potencijalnih aplikanata u vezi sa objavljenim „Javnim konkursom za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/1“, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavljuje pojašnjenje teksta cit. Javnog konkursa sljedećeg sadržaja:

POJAŠNJENJE

“Neophodne dokumentacije za sudjelovanje:

Dodatna obavezna dokumentacija po LOT-ovima: LOT 1, tačka 2.”

koje glasi:

„IV NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE

  B. Dodatna obavezna dokumentacija po LOT-ovima:

  LOT 1:

2.Detaljnu finansijsku konstrukciju cjelokupnog projekta sa prikazom definitivno obezbijeđenih sredstava izrađuje (popunjava) i ovjerava sam aplikant, a ne Federalno ministarstvo finansija (FMF), te ukoliko je upisan u PIMIS bazu FMF-a, prilaže izvod iz baze dostupne na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.