1. Avgusta 2022.

Pojašnjenja teksta javnih konkursa

Na osnovu upita zainteresiranih podnosioca prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava po objavljenim javnim konkursima za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2022. godinu (JK 2022/1, 2022/2, 2022/3 i 2022/4) u nastavku su pojašnjenja određenih navoda, kao i komentari vezani za primjećene tehničke neusaglašenosti tekstova konkursa.

  • JK 2022/2 – tačka I. PREDMET JAVNOG KONKURSA – LOT 1. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša

Rečenica „Iste mogu biti predmet prijave pod lot-om 11“ se briše.

Pojašnjenje: Aplikacije kojima se potražuje sufinasiranje Fonda za realizaciju aktivnosti izrade detaljnog energijskog audita/studije izvodljivosti/projektno-tehničke dokumentacije iz oblasti energijske efikasnosti mogu biti predmetom prijave po JK 2022/3 – LOT 3 – Unapređenje  korištenja energije

  • Popisi obavezne dokumentacije navedene pod tačkom „IV.1 OBAVEZNA DOKUMENTACIJA“ u tekstu JK 2022 (JK 2022/1, JK 2022/2, JK 2022/3 i JK 2022/4) i pratećim obrascima za prijavu projekta na Javni konkurs nisu u potpunosti usaglašeni, te u nastavku slijede pojašnjenja istih:

JK 2022/1, JK 2022/2, JK 2022/3 i JK 2022/4 – u tekstu javnih konkursa u tački IV.1 Obavezna dokumentacija navedeno je da javne ustanove kao sredstvo osiguranja trebaju dostaviti mjeničnu izjavu, a u obrascima za prijavu projekta na Javni konkurs – obavezni dio – tačka 4 – Napomena – je navedeno da se za javne ustanove propisuje zadržavanje retenzije.

Pojašnjenje: Javne ustanove kao sredstvo osiguranja trebaju dostaviti mjeničnu izjavu.

JK 2022/1, JK 2022/2, JK 2022/3 i JK 2022/4 – u tekstu javnih konkursa pod tačkom br.8 kao Obavezna dokumentacija traži se Ovjerena izjava, a u obrascima je pod tačkom br.8 kao obavezno navedeno je Uvjerenje nadležnog organa da aplikant nije pod stečajem ili predmet stečajnog postupka…

Pojašnjenje: Obaveza aplikanata je dostava jednog ili drugog dokumenta, a prihvatit će se i prijava projekta koja sadržava oba navedena dokumenta.

-JK 2022/1, JK 2022/2, JK 2022/3 i JK 2022/4 – u tekstu javnih konkursa kao obavezno nije navedeno, dok se u obrascima se pod tačkom br.11 kao obavezno traži Uvjerenje o izmrenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju.

Pojašnjenje: Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa (obavezna dokumentacija br.9 u tekstu i obrascu) obuhvata i prikaz statusa o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju.

Stoga će se prihvatit prijava projekta sa i bez zasebnog Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju, a koje se traži pod tačkom br.11 u obrascu.  

  • Dokazi o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta, se traže i kao obavezni se trebaju dostaviti u okviru dodatne obavezne dokumentacija po svim lot-ovima JK 2022 (JK 2022/1, JK 2022/2, JK 2022/3 i JK 2022/4), a sve u skladu sa zahtjevima navedenim u tački IV.2 teksta javnih konkursa, podrazumjevaju slijedeće:

-usvojen budžet za tekuću godinu (ovjeren i potpisan od strane nadležnog organa) sa označenom pozicijom budžeta iz koje se finansira projekat sa kojim se aplicira

Pojašnjenje: dostavlja se budžet za tekuću godinu objavljen u službenim novinama

-bilans stanja i uspjeha ovjeren od strane nadležne institucije

Pojašnjenje: dostavlja se bilans stanja i uspjeha za prošlu, 2021. godinu

-izvod po tekućem računu sa prikazom raspoloživosti sredstva u visini vlastitog ućešća u projektu

Pojašnjenje: dostavlja se izvod izdan nakon datuma obajave konkursa do datuma podnošenja aplikacije