Odluke

Naziv
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja cloud prostora za čuvanje i transfer podataka i help desk podrška korisnicima Informacionog sistema upravljanja otpadom (broj: 01-04-2-338/2021 od 08.11.2021. godine)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i tonera (broj: 01-04-2-339/2021 od 08.11.2021. godine)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku molersko farbarskih radova (broj: 01-04-2-314/2021 od 20.10.2021. godine)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku modula za povezivanje Informacionog sistema upravljanja otpadom i FMS baze podataka (broj: 01-04-2-311/2021 od 11.10.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja imovine i kolektivnog osiguranja radnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH od posljedica nezgode (broj: 01-04-2-271/2021 od 09.09.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenciranja, tehničke podrške i održavanja programskih paketa i informacionih sistema Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-265/2021 od 06.09.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oročenja novčanih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-256/2021 od 31.08.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvalitete zraka (broj: 01-04-2-191/2021)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku maski za lice, sredstava za dezinfekciju, rukavica, dezobarijera i prečišćivača zraka (broj: 01-04-2-132/2021 od 26.05.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za lot 1. lot 2, lot 3, lot 4, lot 6 i lot 9 (broj: 01-04-2-89/2021 od 29.04.2021. godine)
Odluku o poništenju postupka javne nabavke kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za lot 5, lot 7, lot 8, lot 10 i lot 11 (broj: 01-04-2-90/2021 od 29.04.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja službenih vozila Fonda za zaštitu okoliša FBiH (broj: 01-04-2-94/2021 od 10.05.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja čistoće u službenim prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-93/2021 od 10.05.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge tehničkog pregleda i registracije službenih vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-84/2021 od 27.04.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji BiH (broj: 01-04-2-85/2021 od 27.04.2021. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-374/2020 od 31.12.2020. godine) – ponovljeni postupak
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge primarne zdravstvene zaštite radnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-364/2020 od 08.12.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenciranja i održavanja programskog paketa za obračun plata Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-346/2020 od 20.11.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – LOT 1 i LOT 3 (broj: 01-04-2-328/2020 od 10.11.2020. godine)
Odluku o poništenju postupka nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – LOT 2 (broj: 01-04-2-329/2020 od 10.11.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja informacionog sistema Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-320/2020 od 30.10.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku revizije finansijskih izvještaja Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu (broj: 01-04-2-239/2020 od 24.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku baze podataka za EMIS platformu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-242/2020 od 24.08.2020. godine)
Odluku o poništenju postupka nabavke kancelarijskog materijala i tonera – lot 1 – nabavka kancelarijskog materijala (broj: 01-04-2-241/2020 od 24.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i tonera – lot 2 - nabavka tonera (broj: 01-04-2-240/2020 od 24.08.2020. godine)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mail servera i operativnog sistema (broj: 01-04-2-233/2020 od 10.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata i autoasortimana za službena vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2316/2020 od 06.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja i popravke službenih vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – lot 3 (broj: 01-04-2-2317/2020 od 06.08.2020. godine)
Odluku o poništenju postupka nabavke održavanja i popravke službenih vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – lot 1, lot 2 i lot 4 (broj: 01-04-2-2318/2020 od 06.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oročenja novčanih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2167/2020 od 24.07.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja čistoće u službenim prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-178/2020 od 23.06.2020. godine)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije službenih vozila (broj: 01-04-2-97/20 od 14.04.2020. godine)
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke usluge edukacije iz oblasti kancelarijskog poslovanja (01-04-2-93/2020)
Odlkuka o izboru ponuđača usluge osiguranja službenih vozila
Odlkuka o poništenju postupka nabavke usluge tehničkog pregleda i registracije službenih vozila