10. Juna 2020.

Odluka o poništenju postupka povodom Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog objekta

Na osnovu člana 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/06), te tačke 9. Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog objekta – zgrade sa pripadajućim zemljištem za trajni smještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, broj: 01-04-2-515/2020 od 24.01.2020. godine, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH donosi O D L U K U da se poništava postupak povodom Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog objekta – zgrade sa pripadajućim zemljištem za trajni smještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, broj: 01-04-2-515/2020 od 24.01.2020. godine, iz razloga što nijedna dostavljena ponuda ne zadovoljava minimalne tehničke i pravne uslove propisane Javnim pozivom.

Detaljnije u Odluci