10. Aprila 2020.

Odluka o moratoriju na kreditne obaveze po revolving fondu za korisnike kredita kojima su odobrena finansijska sredstva

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/06 i 1/15), a u vezi sa Odlukom Vlade FBiH  o proglašavanju  stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj: 21/20), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora Fonda Fuada Čibukčića donio je na današnjoj elektronskoj sjednici Odluku o moratoriju na kreditne obaveze po revolving fondu za korisnike kredita kojima su odobrena  finansijska sredstva Odlukom Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH broj: UO-01-3-6-4-4/2016 od 21.12.2016. godine.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH saglasan je da se odobri moratorij na kreditne obaveze za korisnike kredita kojima su Odlukom Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH broj: UO-01-3-6-4-4/2016 od 21.12.2016. godine dodjeljena sredstva iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2016. godinu – JP RFEE 2016.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH saglasan je da moratorij traje do dana 01.10.2020. godine, bez produženja krajnjeg roka i bez obračuna zateznih kamata u periodu odgode plaćanja. Odluka je snagu stupila danas, sa danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 08.04.2020. godine, Union Banka d.d. Sarajevo obratila se Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond) sa molbom da se Fond izjasni po zahtjevima pravnog lica Suton d.o.o. za grafičke usluge, trgovinu i izdavaštvo Široki Brijeg i  JZU Banjsko-rekreativni centar ‘’Aquaterm’’ Olovo, kojima su kao korisnicima kredita Odlukom Upravnog odbora Fonda broj: UO-01-3-6-4-4/2016 od 21.12.2016. godine dodjeljena sredstva iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2016. godinu – JP RFEE 2016, da im se odobri moratorij navedenih obaveza zbog vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom korona virusom.

Kako je Odlukom Vlade FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 21/20) proglašeno  stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, te kako zbog novonastale situacije pogođeno poslovanje navedenih korisnika kredita, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.