6. Novembra 2020.

OBUKA IMENOVANIH OSOBA IZ ORGANIZACIONE ŠEME UPRAVLJANJA ENERGIJOM U JAVNOM SEKTORU U FBIH

U proteklom periodu Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je zajedno sa svim nosiocima podataka radio na uspostavi Organizacione šeme upravljanja energijom u Federaciji BiH, a što je kao obaveza dato javnom sektoru kroz Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH (Sl. novine FBiH br. 02/19). Ovaj nimalo jednostavan zadatak je značio da svaki nivo vlasti u FBiH u okviru svoje nadležnosti, prema zahtjevima iz Pravilnika, izvrši imenovanje lica koja će obavljati zadatke date im kroz spomenuti Pravilnik.

Tako smo nakon godinu i pol dana rada uspjeli uspostaviti Organizacione šeme za skoro sve JLS u FBiH, kantone, te samu FBiH. Da bi imenovana lica mogla odgovoriti postavljenim zadacima, potrebno je da prođu odgovarajuću obuku kako bi dobili potrebna znanja i vještine, te po završenim obukama stekli pravo na korištenje odgovarajućih softverskih alata u Informacionom sistemu energijske efikasnosti – ISEE, a kako je i jasno definisano odredbama Pravilnika.

U tom kontekstu, u periodu novembar 2020. – februar 2021. godine održat će se obavezne Obuke energijskih menadžera koordinatora i energijskih menadžera u javnom sektoru, uz podršku UNDP-a i tehničku asistenciju konsultantske kuće nLogic Sarajevo, a o preciznim terminima istih ćete biti blagovremeno informisani.

Obzirom da su u krugu stručne javnosti kontinuirano prisutne različite edukacije organizovane  od strane domaćih i međunarodnih organizacija, a koje se tematikom ili svojim nazivom lako mogu poistovjetiti sa predmetnim edukacijama (obaveznim prema Pravilniku), želimo naglasiti da su samo edukacije koje su organizovane od strane (ili u ime) Fonda,  a koje se održavaju za lica imenovana u skladu sa Pravilnikom, obavezne edukacije u sistemu upravljanja energijom, odnosno za imenovane predstavnike javnog sektora u FBiH. Jedino po završetku istih, imenovana lica stiču odgovarajuća Uvjerenja u skladu s Pravilnikom, kao i odgovarajući pristup komponentama u Informacionom sistemu energijske efikasnosti.

Sve druge edukacije i stečene kvalifikacije su svakako poželjne i dobrodošle, ali pohađanje istih ne predstavlja ispunjenje obaveze propisane Pravilnikom o ISEE.

Pozivamo vas da u narednom periodu pratite obavještenja na stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, gdje ćete blagovremeno biti informisani o predstojećim aktivnostima po pitanju održavanja obuka u skladu sa obavezama iz Pravilnika o ISEE.