26. Marta 2014.

Objavljen JAVNI POZIV Fonda za zaštitu okoliša FBiH za prijavu programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 26.03.2014. godine (“Službene novine Federacije BiH” broj: 23/14, dnevni listovi “Dnevni avaz“ i “Večernji list” od 26.03.2014. godine) Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu.

Prijaviti se mogu: U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: pravne osobe, jedinice lokalne uprave (kantoni, gradovi i općine), javne ustanove, privredna društva i druge pravne osobe.

Rok za prijavu: Javni poziv je objavljen 26.3.2014. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objave. Namjena sredstava 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za programe/projekte, koji će se finansirati u okviru sljedećih programskih aktivnosti:

1. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvalitete zraka

 • Cilj programa: određivanje kvaliteta zraka u stanicama pozadinskog zagađivanja, regionalnog i prekograničnog daljinskog prijenosa, te praćenja u okviru međunarodnih obaveza države, na područjima nacionalnih parkova, zaštićenih pejzaža, zaštićenih područja, spomenika prirode, osjetljivih okolišnih sistema, te kulturnog i prirodnog nasljeđa i u naseljima i u industrijskim područjima

2. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije zaštite okoliša,koji se odnose na:

 • Projekte i studije zaštite, očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka,
 • Projekte i studije zaštite voda, te studije utvrđivanja područja osjetljivih na nitrate i eutrofikaciju,
 • Projekte održivog korištenja voda u vidu pomoći najmanje razvijenim jedinicama lokalne samouprave koja nemaju snage razvijati vlastite kapacitete,
 • Studije i analize postojećeg stanja javnog saobraćaja u gradovima i njegovog utjecaja na kvalitet zraka,
 • Studije i projekti zaštite i očuvanja biološke i  pejzažne raznolikosti.
 • Cilj programa:stvaranje preduslova za dalje aktivnosti na realizaciji i implementaciji planova zaštite okoliša, apliciranje i poticanje programa za finansiranje po osnovu sporazuma i grantova iz domaćih i međunarodnih fondova, kao i stvaranje preduslova za povoljne kreditne linije.

3. Projekti u oblasti zaštite zraka i energetske efikasnosti,koji se odnose na:

 • Promocija čistije proizvodne tehnologije, primjena BAT,
 • Studije i projekti smanjenja emisije stakleničkih plinova, a naročito izrada detaljnih energetskih audita za javni i industrijski sektor,
 • Korištenje otpada kao energenta,
 • Poboljšanje energetske efikasnosti u javnom sektoru kao što su uspostava energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete i smanjenje potrošnje energije u zgradama državne uprave i jedinica lokalne samouprave, gdje se prioritet daje zdravstvenim i odgojno obrazovnim institucijama,
 • Smanjenje emisija štetnih plinova,
 • Sprečavanje nastanka opasnih i otrovnih tvari iz proizvodnih procesa,
 • Projekte poticanja smanjenja saobraćajnog opterećenja (učinkovitiji prevoz, povećanje protoka saobraćaja, i sl.)
 • Promotivne aktivnosti zaštite okoliša, smanjenja emisija stakleničkih plinova i klimatskih promjena.Cilj programa:smanjenje emisija štetnih plinova od industrije i saobraćaja, na poboljšanje i očuvanje kvalitete zraka naročito u urbanim sredinama, te na projekte energetske efikasnosti gdje će se prioritet dati onim mjerama u području djelovanja s najvećim potencijalom za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

4. Studije i projekte u oblasti upravljanja otpadom,koji se odnose na:

 • formiranje zelenih otoka radi poticanja selekcije otpada na mjestu nastanka,
 • projektovanje, izgradnja selektirnica otpada  i/ili  opremanje reciklažnih dvorišta,
 • jačanje javne svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja i odlaganja otpada. Cilj programa:smanjivanja količine otpada, kao i povećanje ukupnog procenta  adekvatnog zbrinjavanja otpada reciklažom, odnosno povratom materijala ili energije. 

Obavezna dokumentacija za prijavu (obavezna + dodatna obavezna dokumentacija po LOT-ovima) se dostavlja u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva u “Službenim novinama FBiH” na adresu: Hamdije Čemerlića 39/A, 71 000 Sarajevo, uz elektronski popunjene:

  Obrazac br. 1 JP 2014/01   >>PREUZMI (.doc)

 Obrazac br. 2 JP 2014/01    >>PREUZMI (.doc)

  Naljepnica za kovertu u kojoj se šalju prijave   >>PREUZMI (.pdf)

Spisak neophodne dokumentacije, uslovi kojima podnosioci prijave moraju udovoljavati, osnovni kriteriji odabira kao i informacije o dodatnim općim odredbama Poziva, mogu se pronaći u integralnom tekstu

Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za prijavu programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu (.doc)

|  Sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom, možete dobiti putem kontakt telefona 033 723 680 odnosno e-maila: info@fzofbih.org.ba.