4. Marta 2015.

Objavljen JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 04.3.2015. godine (“Službene novine FBiH” broj 17/15, dnevni listovi “Dnevni avaz“ i “Večernji list” od 04.3.2015. godine) Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu.


Prijaviti se mogu:U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: pravne osobe, jedinice regionalne i lokalne uprave (kantoni, gradovi i općine), javne ustanove, privredna društva i druge pravne osobe.

Rok za prijavu:Javni konkurs je objavljen 04.3.2015. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objave.


Namjena sredstava

Predmet Javnog konkursa je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za programe/projekte, koji će se finansirati u okviru sljedećih programskih aktivnosti:

LOT 1.Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH,

LOT 2.Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša,

LOT 3.Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka,

LOT 4.Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoja lokalnih zajednica, 

LOT 5.Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša,

LOT 6.Projekti u oblasti zaštite zraka i energetske efikasnosti,

LOT 7.Projekti u oblasti upravljanja otpadom.


Obavezna dokumentacija za prijavu (obavezna + dodatna obaveznadokumentacija po LOT-ovima)se dostavlja u roku od 30 dana od dana objave Javnog konkursa u “Službenim novinama FBiH” na adresu: Hamdije Čemerlića 39a, 71 000 Sarajevo, uz elektronski popunjene:

  Obrazac br. 1 JP 2015/01   >>PREUZMI (.doc)

 Obrazac br. 2 JP 2015/01    >>PREUZMI (.doc)

  Naljepnica za kovertu u kojoj se šalju prijave   >>PREUZMI (.pdf)


Spisak neophodne dokumentacije, uslovi kojima podnosioci prijave moraju udovoljavati, osnovni kriteriji odabira, kao i informacije o dodatnim općim odredbama Konkursa, mogu se pronaći u integralnom tekstu  

 Javnog konkursa Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za prijavu programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu| Sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom, možete dobiti putem kontakt telefona 033 723 680 odnosno e-maila: info@fzofbih.org.ba.