10. Aprila 2020.

OBAVIJEST: Uveden moratorij na obradu pristiglih aplikacija po Javnim konkursima JK 2020/1, JK 2020/2 i JK 2020/3

U sklopu mjera za ublažavanje posljedica uzrokovanih koronavirusom, Fond za zaštitu okoliša donio je još jednu odluku.

Naime, na prijedlog direktora Fonda Fuada Čibukčića, Upravni odbor donio je na današnjoj elektronskoj sjednici Odluku o moratoriju na obradu pristiglih aplikacija po Javnim konkursima za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/1, JK 2020/2 i JK 2020/3. 

Moratorij će trajati do okončanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka je snagu stupila danas, sa danom donošenja.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj: 21/20). Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Vlada FBiH, između ostalog, određuje: da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite, te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite, također stave na raspolaganje sve raspoložive resurse, koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženim područjima.

Tragom toga, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH je 24. marta 2020. godine uputio, a  Upravni odbor je usvojio Odluku o rebalansu finansijskog plana Fonda za 2020. godinu, gdje su prenamjenom predviđena znatna sredstva za inerventno djelovanje.

U toku je izrada drugog rebalansa finansijskog plana Fonda, gdje bi sva do sada prikupljena sredstva bila stavljena na raspolaganje Vladi FBiH u svrhu borbe protiv pandemije, a nakon usvajanja novih zakonskih okvira. Ovim se Fond za zaštitu okoliša FBiH svojim ukupnim potencijalom pridružuje frontu za borbu protiv COVID-a 19 i iskazuje svoju društvenu odgovornost. Ova odluka kojom se u aposlutni prioritet stavlja interes građana BiH ne zanemaruje osnovnu djelatnost Fonda i vjerujemo kako će se u ovoj godini moći vratiti aktivnostima kao i prije izbijanja pandemije.

Po okončanju stanja nesreće, Fond za zaštitu okoliša FBiH će izvršiti procjenu mogućeg priliva sredstava na osnovu kojeg bi se eventualno sva sredstva pristigla do kraja godine distribuirala po prijavama dostavljenih aplikacija po Javnim konkursima za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/1, JK 2020/2 i JK 2020/3 Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Slijedom navedenog, s obzirom na to da je Fond u obavezi da provede naložene mjere, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.