25. Januara 2021.

Javni poziv UNDP-a

UNDP objavio je JAVNI POZIV ZA ODABIR JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIPREMU ZELENIH LOGISTIČKIH ŠEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM SA STUDIJOM IZVODLJIVOSTI ZA OKOLIŠNO PRIHVATLJIVO PRIKUPLJANJE I TRANSPORT KOMUNALNOG OTPADA.

Kako je definirano Članom 9. Zakona o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 33/03, 72/09, 92/17), svaki kanton donijet će Plan upravljanja otpadom na svom području, u skladu sa Federalnim planom upravljanja otpadom. U skladu sa Članom 10. Zakona, kantonalnim propisom utvrdit će se zadaci općina u izradi općinskih planova upravljanja otpadom.

Link na kojem se mogu dobiti detalji o Javnom pozivu, te uvjeti i način učešća:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/URBANLEDJavniPoziv.html.