24. Decembra 2019.

Javni Konkurs za prijem pripravnika

Na osnovu člana 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 33/06), a u vezi sa Odlukom o raspisivanju konkursa za prijem pripravnika broj: 01-04-1-386/2019 od 18.12.2019.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Fondu za zaštitu okoliša FBiH

I. – NAZIV

Pripravnik sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom, smjer okoliš, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus studija za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja- jedan (1) izvršilac.

II. – OPIS POSLOVA

Pripravnik će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

III. – TRAJANJE UGOVORA

Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme, u trajanju do jedne godine

IV. – MJESTO RADA

Sarajevo

V. – OPĆI I POSEBNI USLOVI

Opći uslovi: 

a) da ima navršenih 18 godina života

b) da je državljanin Bosne i Hercegovine

c) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca

Posebni uslovi:

a) završen Prirodno-matematički fakultet, smjer okoliš, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus studija za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja

b) da nema ostvaren radni staž nakon sticanja tražene stručne spreme 

VI. – POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati treba da dostave sljedeće dokumente:

  1. Potpisanu prijavu,
  2. Biografiju,
  3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starije od 6 mjeseci),
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starije od 6 mjeseci),
  5. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starije od 6 mjeseci),
  6. Dokaz da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme: Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO da kandidat nije prijavljen u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje (ne starije od 15 dana od dana objave ovog konkursa).

Navedeni dokumenti dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

Ul. Hamdije Čemerlića br.39a, 71000 Sarajevo

uz naznaku: “Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika

Rok za podnošenje prijava: 30.12.2019.godine

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz konkursa, biće pozvani na intervju.

Direktor

Dr.sci.oec Fuad Čibukčić

             ________________

Broj: 01-04-1-4692/2019

Sarajevo,18.12.2019.godine