29. Jula 2016.

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/2

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06), člana 2. i 5. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda („Službene novine Federacije BiH“ broj: 73/10, 17/15), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda (Službene novine FBiH broj: 75/10), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2016. godinu („Službene novine FBiH“, broj: 14/16) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu broj: UO-01-3-2-2-3/2016. od 27.07.2016. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/2
PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

LOT 1. Projekti zaštite prirode, te zaštite i remedijacije tla – raspoloživi budžet: 677.000,00 KM

 1. Projekti zaštite prirode 

Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za finansiranje projekata inventarizacije, kartiranja i praćenja stanja vrsta i staništa, s naglaskom na prikupljanje novih podataka, sve u skladu sa EU direktivama zaštite prirode, posebno onih čiji je cilj dobivanje podataka koji bi poslužili uspostavljanju mreže Natura 2000 u BiH. Lot podrazumijeva i projekte u postojećim, kao i aktivnosti na uspostavljanju novih zaštićenih područja.

 1. Projekti zaštite i remedijacije tla

Ovim lotom se planiraju i projekti remedijacije/revitalizacije tla kao što su istraživački projekti/studije čiji je cilj razvijanje metoda za remedijaciju tla, posebno bioremedijacije, te konkretni projekti remedijacije i sanacije kontaminiranog ili degradiranog zemljišta odgovarajućim okolišno prihvatljivim metodama sa definiranim mjerama.
Maksimalni iznos sredstava sufinanisiranja po projektu je 100.000,00 KM uz obavezu da aplikant obezbijedi vlastito učešće.

LOT 2. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka – raspoloživi budžet: 92.000,00 KM

Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za sufinansiranje uspostavljanja mreže monitoringa kvaliteta zraka Federacije BiH.
Shodno Strategiji zaštite okoliša FBiH cilj monitoringa je određivanje kvaliteta zraka u stanicama pozadinskog zagađivanja, regionalnog i prekograničnog daljinskog prijenosa, te praćenja u okviru međunarodnih obaveza države, na područjima nacionalnih parkova, zaštićenih pejzaža, zaštićenih područja, spomenika prirode, osjetljivih okolišnih sistema, te kulturnog i prirodnog nasljeđa, i u naseljima i u industrijskim područjima.

LOT 3. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica – raspoloživi budžet: 2.800.000,00 KM

Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za finansiranje projekata zaštite okoliša prvenstveno kao podrška razvoju lokalnih zajednica i to za oblasti:

 • Upravljanje otpadnim vodama, što obuhvata izgradnju ili sanaciju kolektorskih mreža, tretman otpadnih voda lokalnih zajednica i slične aktivnosti;
 • Zaštita izvorišta koja služe za snabdijevanje vodom stanovništva. Ova programska aktivnost obuhvata i istražne radove u cilju utvrđivanja i praćenja kapaciteta i kvaliteta izvorišta te provođenja mjera zaštite, uspostavljanje zaštitnih zona i sl.;
 • Projekti održivog korištenja voda u vidu smanjenja gubitaka u mrežama, te pomoći najmanje razvijenim jedinicama lokalne samouprave koja nemaju snage razvijati vlastite kapacitete.

Maksimalni iznos sredstava sufinanisiranja po projektu je 200.000,00 KM uz obavezu da aplikant obezbjedi minimalno učešće u iznosu od 60% od procijenjene vrijednosti projekta.

LOT 4. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i održavanje tematskih konferencija i radionica – raspoloživi budžet:  593.000,00 KM

Ovaj Lot obuhvata projekte koji se odnose na jačanje javne svijesti u području zaštite okoliša i energijske efikasnosti na teritoriji FBiH i to kroz slijedeće:

 • Projekti zaštite okoliša nevladinih udruženja; 
 • Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša kroz medijske kampanje:
  • printani mediji,  
   • elektronski mediji.
 • Održavanje manifestacija, kongresa, simpozija sa aktulenim temama zaštite okoliša i energijske efikasnosti.   

LOT 5. Projekti u oblasti zaštite zraka – raspoloživi budžet: 811.000,00 KM

Ovaj Lot obuhvata projekte koji se odnose na smanjenje emisija štetnih plinova od industrije i saobraćaja, na poboljšanje i očuvanje kvalitete zraka naročito u urbanim sredinama i to:

 • Istraživanja učinkovitije upotrebe sirovina i energenata;
 • Sprečavanje nastanka opasnih i otrovnih tvari iz proizvodnih procesa;
 • Optimizacija i osiguranje kvalitete podataka sistema za kontrolu i monitoring emisija zagađujućih materija u zrak;
 • Zaštita zraka urbanih sredina u smislu smanjenja emisija štetnih plinova od saobraćaja (npr. uvođenje električnih vozila u gradski saobraćaj, korištenje alternativnih goriva, ekonomičnije i ekološki prihvatljivije korištenje goriva, inovativna tehničko-tehnološka rješenja u saobraćaju);
 • Projekti poboljšanja, očuvanja i monitoringa kvaliteta zraka te prostorno i urbanističko planiranje s ciljem poboljšanja kvalitete zraka (npr. rješavanje problema malih ložišta u urbanim sredinama, projekti sadnje parkova, proširenja mreže biciklističkih staza i td.).

Maksimalni iznos sredstava sufinanisiranja po projektu je do 100.000,00 KM uz obavezu da aplikant obezbjedi minimalno učešće u iznosu od 60% od procijenjene vrijednosti projekta.

LOT 6. Projekti u oblasti energijske efikasnosti – raspoloživi budžet: 734.000,00 KM

Ovaj Lot podrazumijeva ulaganja u povećanje energetske efikasnosti i to kroz  izradu detaljnih energetskih audita za javni sektor i industriju, uspostavu energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete te uvođenje i poboljšanje cjelovite regulacije,  automatizacije i upravljačkih sistema s ciljem smanjenja potrošnje energije.
Projekti se trebaju prijaviti po sljedećoj podjeli:

 1. izrada detaljnih energetskih audita,
 2. energijska efikasnost u javnoj rasvjeti,
 3. energijska efikasnost u industriji.

Maksimalni iznos sredstava sufinanisiranja po projektu je do 80.000,00 KM uz obavezu da aplikant obezbjedi minimalno učešće u iznosu od 60% od procijenjene vrijednosti projekta.

KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo učešća na Javni konkurs imaju pravne osobe registrovane kod suda ili organa uprave i to:

LOT 1.:Pravo učešća imaju javne ustanove, nevladine organizacije koje obavljaju poslove iz domena zaštite prirode i privredna društva;
LOT 2.:Pravo podnošenja prijava projekata imaju isključivo institucije nadležne za uspostavljanje federalne mreže monitoringa kvalitete zraka;
LOT 3.:Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine);
LOT 4.: Pravo učešća imaju javne ustanove, nevladine organizacije koje obavljaju poslove iz domena zaštite okoliša i privredna društva;
LOT 5.:Pravo učešća imaju organi i tijela federalne uprave, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva;
LOT 6.:Pravo učešća imaju organi i tijela federalne uprave, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva.

USLOVI KOJIMA PODNOSICI PRIJAVE MORAJU UDOVOLJAVATI / KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravna lica kojima se dodjeljuju finansijska sredstva (u daljem tekstu: Korisnici), moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Da imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Da ulažu vlastita sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti u području zaštite okoliša;
 • Da prihvate uslove zajedničkog sudjelovanja u sufinansiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti za koje se odobravaju sredstva Fonda propisana općim aktima Fonda;
 • Podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu sa objavljenim konkursom;
 • Da zaključe ugovor sa Fondom o zajedničkom ulaganju u program, projekat ili drugu aktivnost za koje se odobravaju sredstva Fonda;
 • Udovoljavaju i drugim uslovima utvrđenim konkursom.

Pod vlastitim učešćem, podrazumijevaju se novčana sredstva korisnika, osnovna sredstva pribavljena radi realizacije ulaganja koja finansira Fond, kreditna sredstva drugih finansijskih institucija, ulaganja ili ulog drugih fizičkih i pravnih lica.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE

Sredstva iz Javnog konkursa po navedenim programima, dodjeljuju se na temelju prijave projekta/programa Korisnika i kompletne prateće dokumentacije.

Obrazac za prijavu projekta i obrazac finansijskog pregleda projekta moraju biti popunjeni na računaru, na obrascima koji su dostupni na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba.

Sastavnice obavezne dokumentacije trebaju biti dostavljene prema redoslijedu sa prijavnog obrasca. Obavezna dokumentacija treba biti odvojena od dokumentacije za preporuku.
Aplikanti dostavljaju obaveznu dokumentaciju, uvezanu, u štampanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji.

Dokumentacija mora biti numerisana, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe.

Uz dokumentaciju je potrebno dostaviti i popisnu listu dostavljene dokumentacije, taksativno navedene i sa rednim brojem dostavljenog dokumenta, brojem stranica i nazivom dokumenta, pri čemu jedan dokument koji predstavlja jednu cjelinu, na popisnoj listi nosi jedan broj bez obzira na broj stranica tog dokumenta.

Na koverti, umjesto adrese, zalijepiti naljepnicu za kovertu koja se nalazi na prethodno navedenoj web stranici.

 1. Obavezna dokumentacija mora sadržavati:
 1. Popunjen obrazac/prijavu projekta na Javni konkurs, numerisan, ovjeren i parafiran;
 2. Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta, numerisan, ovjeren i parafiran;
 3. Ovjerenu izjavu o namjenskom trošenju sredstava (ovjera se vrši u općini ili kod notara);
 4. Ovjerenu izjavu korisnika da je spreman obezbjediti instrument osiguranja u skladu sa zaključenim ugovorom (ovjera se vrši u općini ili kod notara);
 5. Ovjerena izjava o korištenim/nekorištenim budžetskim i ostalim finansijskim pomoćima u prethodne 2 godine sa aspekta izvora, visine i namjene sredstava (ovjera se vrši u općini ili kod notara);
 6. Dokaz o registraciji aplikanta kod nadležnog suda (aktuelni izvod iz sudskog registra ili sudsko rješenje o izmjenama podataka i to za pravna lica, izuzev jedinica lokalne samouprave) ili kod nadležnog organa, u zavisnosti gdje je subjekt registrovan;
 7. Uvjerenja o poreskoj registraciji, i to:
 • ID broj, i za aplikante koji su PDV obveznici i za one koji to nisu;
 • PDV broj, za aplikante koji su PDV obveznici, a ako nisu o tome se dostavlja uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje.
 1. Uvjerenje da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određen aranžman s povjeriocem, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u FBiH – odnosi se na privredne subjekte;
 2. Uvjerenje da nije predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u FBiH – odnosi se na privredne subjekte;
 3. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa – Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje ne starije od  3 (tri) mjeseca;
 4. Izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da li se PDV u računima koristi ili ne koristi kao ulazni (ne odnosi se na korisnike koji nisu u sistemu PDV-a) – ovjera se vrši u općini  ili kod notara;
 5. Uvjerenje o izmirenim obvezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Napomena: Za jedinice lokalne samouprave (općine i gradove) izjave nije potrebno nadovjeravati kod notara ili u općini.

Obavezna dokumentacija je uslov učešća i aplikacije koje ne budu sadržavale istu neće se razmatrati.

 1. Dodatna obavezna dokumentacija po LOT-ovima:LOT 1:
  1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za oblast istraživanja;
  2. Referens lista prethodno provedenih projekata iz date oblasti, za naučno istraživačke institucije i nevladine organizacije, koje same provode istraživanja koja su predmet aplikacije;
  3. Za konkretne projekte remedijacije i sanacije kontaminiranog ili degradiranog zemljišta potrebno je dostaviti izvod iz elaborata ispitivanja tla sa konkretnim pokazateljima;
  4. Preporuka FMOiT-a za predloženi projekat;
  5. Ukoliko su u pitanju radovi/nabavke robe dostaviti izvod iz projekta sa odgovarajućim predmjerom/specifikacijom radova/roba.

LOT 2:

 1. Dokaz o nadležnosti za uspostavljanje federalne mreže monitoringa zraka;
 2. Preporuka Federalnog ministarstva okoliša i turizma za predloženi projekat;
 3. Aktuelni izvještaj o ispunjenju Plana uspostavljanja federalne mreže monitoringa zraka.

LOT 3:

 1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za izradu projektne dokumentacije;
 2. Ukoliko su u pitanju radovi koji zahtijevaju glavni projekat, ovjerena izjava da je pripremljen projekat (nije potrebno dostavljati štampanu formu glavnog projekta nego samo kopiju ovjerene naslovne strane sa pečatom o obavljenoj reviziji);
 3. Ukoliko su u pitanju radovi/robe dostaviti:
 • Odobrenje za izvođenje radova ili izjava da će isto biti osigurano prije potpisivanja Ugovora o sufinansiranju;
 • Ovjeren predmjer radova, odnosno specifikacija opreme.

LOT 4:

 1. Projektni zadatak za aktivnosti nevladinih organizacija u području zaštite okoliša i energijske efikasnosti;
 2. Detaljno idejno rješenje i plan aktivnosti, ako je u pitanju medijska promocija zaštite okoliša i energijske efikasnosti;
 3. Plan aktivnosti za organizaciju tradicionalnih i već pokrenutih manifestacija, seminara, konferencija  i slično, na teme zaštite okoliša i energijske efikasnosti;
 4. Referens lista prethodno provedenih projekata iz date oblasti.

LOT 5:

 1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za istraživanja kao i za izradu studijske i projektne dokumentacije;
 2. Preporuka nadležnog ministarstva za predloženi projekat (osim za privredna društva koja apliciraju s projektom za vlastite potrebe);
 3. Ukoliko su u pitanju radovi/robe dostaviti:
 • Izjavu da će osigurati sve saglasnosti i dozvole za izvođenje radova prije potpisivanja Ugovora o sufinansiranju;
 • Ovjeren predmjer radova, odnosno specifikacija opreme.

LOT 6:

 1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za izradu projektne dokumentacije ili izradu energetskog pregleda;
 2. Ukoliko su u pitanju radovi/robe/usluge dostaviti ovjeren izvod iz detaljnog energetskog audita ili projekta: predmjer radova, odnosno specifikacija opreme/usluga;
 3. Iznimno, za projekte javne rasvjete, umjesto stavke 2., dostaviti izvod iz projektne dokumentacije sa ovjerenim predmjerom radova i specifikacijom opreme.

Kompletnost dodatne obavezne dokumentacije će utvrditi Komisija za stručni pregled aplikacija, te ukoliko se ustanovi da aplikant nije priložio potrebne dokumente, njegova aplikacija neće se uzeti u razmatranje i neće se stručno bodovati.

Korisnik se obavezuje poštovati rokove definirane Izmjenama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda („Službene novine Federacije BiH“ broj: 17/15), tj. da će osigurati provođenje procedure nabavke radova/roba/usluga u roku od 6 mjeseci od dana prijema obavijesti o dodjeli sredstava.

Aplikanti mogu dostaviti i ostale dodatne dokumente koji će se uzeti u obzir kod bodovanja aplikacije, kao što su:

 • Preporuke nadležnih općinskih, kantonalnih ili federalnih institucija;
 • Dokazi o provedenoj proceduri odabira izvršioca u skladu sa ZJN-a sa specifikacijom usluga iz tendera, ako je ista već obavljena;
 • Izvod iz okolišne/vodne dozvole/saglasnosti koji se tiče aplikacije, za projekte koji se tiču zadovoljavanja uvjeta postavljenih kroz dozvolu/saglasnost;
 • Kopiju potrebnih saglasnosti i dozvola za izvođenje radova;
 • Odobren plan prilagođavanja upravljanja otpadom, koji predviđa selektivno prikupljanje otpada na mjestu nastanka ili putem kasnijeg selektiranja;
 • Promotivnu dokumentaciju kojom dokazuju vlastite sposobnosti i aktivnosti zaštite okoliša;
VREDNOVANJE PROJEKATA

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni konkurs, vršit će Komisija koju imenuje direktor Fonda.

Komisija razmatra projekte primljene na bazi Javnog konkursa, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje istih, sačinjava zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem te isti dostavlja direktoru Fonda, koji izrađuje listu prihvatljivih projekata za sufinansiranje na bazi Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu.

Na prijedlog direktora, Upravni odbor Fonda donosi Odluku o dodjeli sredstava korisnicima. Rezultati Javnog konkursa o izboru korisnika sredstava, biti će objavljeni na službenoj web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Prije donošenja odluke o odabiru, Fond zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja projekta od predlagatelja, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.

OPĆE ODREDBE

Obrasci za prijavu po ovom Javnom konkursu i Smjernice za korisnike sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH, mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH: www.fzofbih.org.ba.

Aplikacija za učestvovanje dostavlja se lično ili putem pošte na adresu:
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, ul.Hamdije Čemerlića 39a,71 000 Sarajevo.
 

Prijava se dostavlja u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom:
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS – LOT BR. _________“.
 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni nakon roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.
 
Važne napomene:

Aplikant na jedan LOT može konkurisati samo jednim projektom.Ukoliko aplikant na jedan LOT prijavi više projekata svi prijavljeni projekti će biti odbačeni.

U koverti može biti samo jedan projekat. Ukoliko jedna koverta sadrži više projekata, aplikacija se odbacuje.

Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom konkursu, mora ispuniti formalno-pravne uslove iz ovog Javnog konkursa – odnosno dostaviti kompletnu obaveznu dokumentaciju.

Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjenosti kriterija sudjelovanja iz ovog konkursa, moraju biti originali, ne stariji od tri mjeseca (računajući od dana izdavanja originalnog dokumenta do početka roka za predaju dokumenta) ili ovjerene kopije originala koji nije stariji od tri mjeseca.

Dokumenti koji se šalju na Javni konkurs, ne vraćaju se aplikantu. Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati.
 
PDV je opravdan trošak ako se ne odbija kao pretporez. Opravdanim troškovima smatraju se troškovi nastali na projektu nakon dana objavljivanja ovog Javnog konkursa.

Fond ne snosi nikakve troškove aplikanta, nastale sačinjavanjem i predajom aplikacije i aplikant nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na ovom javnom konkursu.

Sve dodatne informacije i upute aplikantima vezane za Javni konkurs, uposlenici Fonda će davati 10 dana prije zatvaranja konkursa, i to radnim danom od 12:00 – 15:00 h putem kontakt telefona: +387 (0)33 72 36 80 ili putem e-maila: info@fzofbih.org.ba.

 Direktor
 dr. sci. oec. Fuad Čibukčić

 1. Tekst Javnog konkursa
 2. Obrazac br. 1 /Prijava projekta na Javni konkurs JP 2016/2
 3. Obrazac br. 2 - Finansijski plan
 

Javni konkurs je objavljen 03.8.2016. godine u “Službenim novinama FBiH” (broj: 60/16).