29. Jula 2016.

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2016. godinu – JP RFEE 2016

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06), člana 2. i 5. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda („Službene novine Federacije BiH“ broj: 73/10, 17/15), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda („Službene novine FBiH“ broj: 75/10), Pravilnika o kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za finansiranje projekata energijske efikasnosti sredstvima iz Revolving fonda („Službene novine FBiH“ broj: 91/15), te Ugovora o finansijskim uslugama i posredovanju pri dodjeli finansijskih sredstava iz Revolving fonda sa Union bankom, broj: 01-09-5-69-761/2016 od 22.03.2016. godine i Aneksa Ugovora broj: 16702/16 od 27.7.2016. godine, a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2016. godinu („Službene novine FBiH“ broj: 14/16) i Odlukom Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava iz Revolving fonda Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu broj: UO-01-3-2-2-3/2016. od 27.07.2016. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH r a s p i s u j e:
JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata
energijske efikasnosti za 2016. godinu – JP RFEE 2016

I. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava Revolving fonda putem zajma za projekte energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao mjera energijske efikasnosti.

Ukupan raspoloživi budžet za ovaj Javni konkurs je 2.000.000,00 KM.

Sredstva iz Revolving fonda se dodjeljuju pod sljedećim uslovima:

 • Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2 % godišnje,
 • Grace period: maksimalno do 12 mjeseci,
 • Kolateral: LOT 1: mjenica; LOT 2 i 3: mjenica i bankovna garancija,
 • Troškovi obrade Zahtjeva iznose 1% od iznosa ukupnog zajma (minimalni trošak obrade 250,00 KM) i fakturišu se direktno klijentu od strane Banke jednokratno unaprijed nakon odobrenja Zahtjeva od strane Fonda,
 • Rok otplate zajma – do 7 godina uključujući i grace period,
 • Minimalno vlastito učešće Klijenta 10%.

U slučaju odobrenja sredstava, Klijent ima pravo raspolaganja istim na sljedeći način:

 • jednokratno ili
 • maksimalno jednom mjesečno do isteka grace perioda odnosno utroška sredstava.

Aktivnosti koje mogu biti predmet finansiranja sredstvima Revolving fonda su:

LOT 1. Projekti primjene mjera energijske efikasnosti u nestambenim (javnim) objektima – raspoloživi budžet: 500.000,00 KM

Projekti u ovoj oblasti odnose se na projekte povećanja energijske efikasnosti u postojećim javnim nestambenim objektima u vlasništvu ili s pravom raspolaganja jedinica lokalne (općinske), kantonalne i federalne uprave (upravni i administrativni objekti, škole, vrtići, bolnice, domovi za nezbrinutu djecu i ostale javne ustanove).

Predmet prijave na ovaj konkurs ne mogubiti objekti koji su namijenjeni za dalju prodaju ili iznajmljivanje.

Kvalifikovani projekti energijske efikasnosti su projekti rekonstrukcije, renovacije ili opremanja, sa ciljem investiranja u stalna sredstva, projektovani da smanje potrošnju energije (uz zadržavanje istog ili poboljšanje postojećeg komfora) ili doprinesu povećanju korištenja obnovljivih izvora energije kao mjera energijske efikasnosti.
 
Projekti koji će se uzeti u razmatranje uključuju jednu ili više od dole navedenih mjera:

 • Obnova vanjske ovojnice objekta (postavljanje termoizolacije na fasadi, postavljanje termoizolacije po stropu ili krovu, zamjena vanjske stolarije);
 • Povećanja efikasnosti sistema grijanja, hlađenja i ventilacije;
 • Zamjena ili instalacija novih rasvjetnih tijela u objektu;
 • Korištenje obnovljivih izvora energije kao mjera energijske efikasnosti, koji se koriste na mjestu proizvodnje tj. za vlastite potrebe, te isključujuproizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja je namijenjena za distribuciju, odnosno trgovinu istom.

Minimalni iznos sredstava po projektu je 25.000,00 KM. Maksimalni iznos sredstava po projektu je 150.000,000 KM.

Napomena:
Ovaj Lot se ne odnosi na građenje novih javnih nestambenih objekata, te takvi Zahtjevi neće biti razmatrani.
Pod pojmom „Postojeći objekti“ se smatraju objekti izgrađeni u skladu sa važećim zakonskim propisima koji uređuju tu oblast na nivou Federacije i/ili kantona, te za koje je izdata upotrebna dozvola.
Objekti za koje nije riješen imovinsko-pravni status ne mogu biti predmet prijave.
Objekti pod kulturno-istorijskom zaštitom nisu predmet ovog konkursa.
Monitoring ostvarenih efekata u javnom sektoru će se paralelno vršiti i kroz EMIS platformu. S tim u vezi, svi krajnji korisnici iz javnog sektora moraju biti prijavljeni i evidantirani u EMIS bazi najdalje do podnošenja prvog izvještaja o ostvarenim uštedama.
 
LOT 2.Projekti primjene mjera energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti u nestambenim (privrednim) objektima –raspoloživi budžet: 750.000,00 KM

Ovaj Lot podrazumijeva ulaganja sredstava Revolving fonda u projekte energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti u postojećim privrednim objektima koji su namijenjeni za obavljanje proizvodne djelatnosti (npr.  proizvodne hale u industrijskoj proizvodnji, proizvodne radionice, skladišta i sl.).

Predmet prijave na ovaj konkurs ne mogu biti objekti koji su namijenjeni za dalju prodaju.
 
Kvalifikovani projekti energijske efikasnosti su projekti rekonstrukcije, renovacije ili opremanja, sa ciljem investiranja u stalna sredstva, projektovani da smanje potrošnju energije (uz zadržavanje istog ili poboljšanje postojećeg komfora) ili doprinesu povećanju korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti.
 
Projekti koji će se uzeti u razmatranje uključuju jednu ili više od dole navedenih mjera:

 • Obnova vanjske ovojnice objekta  (postavljanje termoizolacije na fasadi, postavljanje termoizolacije po stropu ili krovu, zamjena vanjske stolarije);
 • Povećanja efikasnosti sistema grijanja, hlađenja i ventilacije;
 • Zamjena ili instalacija novih rasvjetnih tijela u objektu; Korištenje obnovljivih izvora energije kao mjera energijske efikasnosti, koji se koriste na mjestu proizvodnje tj. za vlastite potrebe, te isključujuproizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja je namjenjena za distribuciju, odnosno trgovinu istom.

Minimalni iznos sredstava po projektu je 25.000,00 KM. Maksimalni iznos sredstava po projektu je 200.000,000 KM.

Napomena:
Ovaj Lot se ne odnosi na građenje novih privrednih objekata, te takvi zahtjevi neće biti razmatrani.
Pod pojmom „Postojeći objekti“ se smatraju objekti izgrađeni u skladu sa važećim zakonskim propisima koji uređuju tu oblast na nivou Federacije i/ili kantona te za koje je izdata upotrebna dozvola.
Objekti za koje nije riješen imovinsko-pravni status ne mogu biti predmet prijave.
 
LOT 3. Projekti energijske efikasnosti u industrijskim procesima –raspoloživi budžet: 750.000,00 KM

Ovim Lotom se planira korištenje sredstava Revolving fonda za povećanje energijske efikasnosti u industrijskim procesima, i to za:

 • Poboljšanje efikasnosti korištenja toplotne energije u proizvodnim procesima;
 • Uvođenje efikasnih industrijskih rashladnih sistema;
 • Uvođenje efikasnih elektromotornih pogona;
 • Revitalizacija toplotne i električne infrastrukture;
 • Zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima okolišno prihvatljivim energentom;
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije;
 • Tehnološke izmjene i ostali zahvati u proizvodnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije (toplotne i/ili električne energije);     
 • Korištenje obnovljivih izvora energije kao mjera energijske efikasnosti, koji se koriste na mjestu proizvodnje tj. za vlastite potrebe, te isključujuproizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja je namjenjena za distribuciju, odnosno trgovinu istom.
 • Primjena ostalih mjera energijske efikasnosti kojima se smanjuje potrošnja energije u proizvodnom procesu.

Minimalni iznos sredstava po projektu je 25.000,00 KM. Maksimalni iznos sredstava po projektu je 200.000,000 KM.

Napomena:
„Industrijski procesi“ predstavljaju ukupne procese koji se odvijaju u industrijskim pogonima, a imaju za cilj stvaranje nove vrijednosti kroz primjenu odgovarajućih tehnologija.
Ovaj Lot se ne odnosi na izgradnju novih postrojenja i uspostavljanje novih proizvodnih linija, te takvi Zahtjevi neće biti razmatrani.

IIKLIJENTI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Pravo na podnošenja Zahtjeva na Javni konkurs imaju pravne osobe registrovane kod suda ili organa uprave i to:

LOT 1.:organi i tijela federalne uprave, kantoni/županije, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove (u državnom vlasništvu), a koje imaju vlastiti budžet;
LOT 2.:privredna društva. Privredna društva mogu se prijaviti samo ukoliko se radi o projektu isključivo za vlastite potrebe;
LOT 3.:privredna društva. Privredna društva mogu se prijaviti samo ukoliko se radi o projektu isključivo za vlastite potrebe.

IIIUSLOVI KOJE PODNOSIOCI ZAHTJEVA ZA FINANSIRANJE MORAJU ISPUNITI

Klijent je podnosilac Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Revolving fonda, a koji može biti i korisnik sredstava ili podnosilac zahtjeva u ime korisnika sredstava.

Korisnici sredstava iz Revolving fonda mogu biti pravne osobe i to: privredna društva, općine, gradovi, organi i tijela federalne uprave, javne ustanove i ostali budžetski korisnici (u daljem tekstu: klijent/korisnik), koji  moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Da imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Da ulažu vlastita sredstva u minimalnom iznosu od 10% od vrijednosti investicije za predloženi projekat;
 • Da prihvate uslove finansiranja projekata za koji se odobravaju sredstva Revolving fonda propisana općim aktima Fonda;
 • Podnesu zahtjev za odobravanje sredstava Revolving fonda u skladu sa objavljenim konkursom;
 • Da zaključe ugovor o kreditu sa Bankom za realizaciju predloženog projekta;
 • Da imaju vlasništvo nad nekretninom na/u kojoj se provodi projekat koji je predmet  Zahtjeva;
 • Udovoljavaju i drugim uslovima utvrđenim konkursom.

Pod vlastitim sredstvima, podrazumijevaju se novčana sredstva klijenta/korisnika, kreditna i sredstva drugih finansijskih institucija uložena za pripremu/realizaciju predloženog projekta.

U navedeni iznos, kao vlastito učešće, priznavat će se aktivnosti:

Pripremne aktivnosti:

 1. Detaljni energetski audit, izrada projektno-tehničke dokumentacije ukoliko je ista zahtijevana, ishodovanje dozvole, angažovanje konsultanta u svrhu realizacije projekta

Realizacije projekta:

 1. Izvođenje infrastrukturnih mjera po urađenom auditu.

Visina vlastitog učešća mora biti minimalno 10% od ukupne vrijednosti predloženog projekta.

IV USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU SREDSTVIMA REVOLVING FONDA

Kvalifikovani projekti energijske efikasnosti moraju ispunjavati najmanje jedan od dole definisanih minimalnih uslova:

a)      Koeficijent uštede energije jednak ili veći od 20% od ukupne investicije projekta, za investicije u komercijalnu energetsku efikasnost, mjeren na godišnjoj osnovi u vremenu trajanja otplate zajma;

b)        Smanjenje emisije plinova koji uzrokuju efekt staklene bašte (GHG) za najmanje 20% na godišnjem nivou;

c)        Minimalna ušteda električne energije (izražena u relativnoj vrijednosti, tj. postotku).

V NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE

Sredstva iz Javnog konkursa po navedenim lotovima dodjeljuju se na temelju Zahtjeva za finansiranje projekta energijske efikasnosti iz sredstava revolving fonda (u daljem tekstu Zahtjev) i kompletne obavezne dokumentacije.

Zahtjev i obrasci finansijskog i dinamičkog pregleda projekta moraju biti popunjeni na računaru, na obrascima koji su dostupni na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba .

Zahtjev, obrasci finansijskog i dinamičkog pregleda projekta i obavezna dokumentacija, trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu koji je dat u Zahtjevu i poslani u koverti.

Klijenti/korisnici sredstava dostavljaju cjelokupnu osnovnu obaveznu dokumentaciju numerisanu, ovjerenu, parafiranu i potpisanu od strane ovlaštene osobe, uvezanu, u štampanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji.

Uz osnovnu obaveznu dokumentaciju je potrebno dostaviti i popisnu listu dostavljene dokumentacije, taksativno navedene i sa rednim brojem dostavljenog dokumenta, brojem stranica i nazivom dokumenta, pri čemu jedan dokument koji predstavlja jednu cjelinu, na popisnoj listi nosi jedan broj bez obzira na broj stranica tog dokumenta.

Na koverti, umjesto adrese, zalijepiti popunjenu naljepnicu za kovertu koja se nalazi na web stranici Fonda.

Dodatnu obaveznu dokumentaciju dostaviti u jednom primjerku u odvojenoj koverti.

 1. Osnovna obavezna dokumentacija mora sadržavati:

1.Popunjen Zahtjev za prijavu projekta na Javni konkurs, numerisan, ovjeren i parafiran i potpisan;

2.Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta, numerisan, ovjeren, parafiran i potpisan;

3.Popunjen obrazac dinamičkog pregleda projekta, numerisan, ovjeren, parafiran i potpisan;

4.Ovjerenu izjavu o namjenskom trošenju sredstava;

5.Ovjerenu izjavu o visini sredstava s kojima Klijent učestvuje u realizaciji projekta (za LOT 2 i 3); za Klijente iz LOT 1 potrebno je dostaviti Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provođenje projekta sa naznakom odgovarajuće stavke u budžetu/finansijskom planu ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštene osobe, odnosno Izjavu, ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštene osobe Klijenta, da će vlastita sredstva za provođenje projekta osigurati rebalansom budžeta/finansijskim planom ukoliko ista nisu bila planirana, (ukoliko je Klijent ranije obezbijedio vlastito učešće od minimalno 10% i isto dokazao Izjava se ne podnosi);

6.Dokaz o registraciji kod nadležnog suda:

 1. Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama,
 2. aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

i to za pravna lica, izuzev jedinica lokalne samouprave) ili kod nadležnog organa, u zavisnosti gdje je subjekt registrovan;

7.Uvjerenje o poreskoj registraciji, i to:

 • ID obrazac, i za aplikante koji su PDV obveznici i za one koji to nisu;
 • PDV broj, za aplikante koji su PDV obveznici, a ako nisu o tome se dostavlja uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje.

8.Ovjerena izjava da će klijent/korisnik pribavljanje usluga/roba/radova izvršiti u skladu sa ZJN (ovu izjavu dostavljaju klijenti/korisnici koji su obavezni primjenjivati ZJN. U slučaju da se radi o pravnom licu koje nije obavezno primjenivati ZJN, dostavlja se Izjava o istom)

9.Ovjerenu izjavu klijenta/korisnika da je spreman obezbjediti instrument osiguranja u skladu sa zaključenim ugovorom s Bankom;

10.Uvjerenje da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određen aranžman s povjeriocem, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u FBiH– odnosi se na privredne subjekte;

11.Uvjerenje da nije predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u FBiH – odnosi se na privredne subjekte;

12.Uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama – Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje ne starije od tri mjesecaod datuma objave Javnog konkursa. Ukoliko postoji poseban dokument o reprogramiranju otplate duga, isti je neophodno dostaviti,

13.Ovjeren set finasijskih izvještaja za prethodne tri godine – Zvanični finansijski izvještaji za posljednje tri godine (podrazumijeva godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje – ukoliko je društvo obavezno vršiti prijavu polugodišnjih izvještaja); ukoliko je društvo osnovano u periodu koji je kraći od tri godine, potrebno je dostaviti finansijske izvještaje za cjelokupni period poslovanja. 

Dokumentacija pod rednim brojevima: 6., 7., 10., 11., 12. i 13. mora biti original ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana od datuma objave Javnog konkursa.
 
Osnovna obavezna dokumentacija je uslov učešća i Zahtjevi koji ne budu sadržavali istu neće se razmatrati.

B.  Dodatna obavezna dokumentacija

► za sve Lot-ove:

A.   Dokumenti za Banku

1. Statut i odluka/akt o osnivanju;
2. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti;
3. Identifikacioni dokument osnivača;
4. Lične karte i CIPS potvrde o prebivalištu lica ovlaštenih za zastupanje;
5. Analitički bruto bilans;
6. Pregled potraživanja od kupaca;
7. Pregled obaveza prema dobavljačima;
8. Posljedni Revizorski izvještaj;

9. Dodatna dokumentacija za klijente za LOT 1:

a) Finansijski izvještaji za prethodne tri godine (Bilans stanja, Račun prihoda i rashoda, Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta, Odluka o usvajanju izvršenja budžeta)

b) Budžet za tekuću godinu

c) Zakon o izvršenju budžeta za tekuću godinu

d) Izvještaj o izvršenju budžeta za tekuću godinu

e) Posljednji dokument okvirnog budžeta

f) Pregled zaduženja (krediti,kamate, garancije) sa dospjećem obaveza za servisiranje duga po godinama

10. Ostala dokumentacija u skladu sa zahtjevima Banke i/ili Fonda, kao i dokumenti za koje klijent smatra da su interesantni za Banku

Napomena:

 • Dokumentacija pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4. i 9.a., treba biti original ili ovjerena kopija ne starije od 30 dana od dana podnošenja kreditnog zahtjeva,
 • Dokumentaciju pod rednim brojevima 5., 6. i 7. u prethodnom stavu, ovjerenu i potpisanu od strane ovlaštenog lica društva, treba obezbjediti sa:
 • danom dostavljenih posljednjih zvaničnih finansijskih izvještaja i
 • posljednjim danom prethodnog mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit.

11. Dokumentacija na obrascima Banke (preuzeti sa web stranice Union banke d.d. Sarajevo: www.unionbank.ba):

 • Zahtjev za kredit,
 • Karton deponovanih potpisa,
 • Popunjen upitnik o povezanim licima,
 • Saglasnost za pristup CRK,
 • Izjava ovlašenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima,
 • Poslovni plan koji uključuje investiranja sa efektima utroška sredstava,
 • Prilog poslovnog plana.

Napomena: Dostavlja se isključivo original dokumentacija.

 1. Zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu na/u kojoj se provodi projekat ne stariji od 30 dana od datuma objave Javnog konkursa, kao dokaz o vlasništvu nad građevinom podnositelja Zahtjeva;
 2. Saglasnost nadležnog ministarstva finansija odnosno organa uprave u privrednom društvu o preuzimanju kreditnog zaduženja.

► po LOT-ovima:

LOT 1:

 • Detaljni energetski pregled* sa tehno-ekonomskom analizom i preporukom za optimalni scenarij, urađen od strane pravnog lica ovlaštenog kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja;
 • Ovjerena izjava da objekat koji je predmet prijave na konkurs neće biti prodat ili iznajmljen u komercijalne svrhe za vrijeme trajanja otplate kredita.

LOT 2:

 • Detaljni energetski pregled* sa tehno-ekonomskom analizom i preporukom za optimalni scenarij, urađen od strane pravnog lica ovlaštenog kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja;
 • Ovjerena izjava da objekat koji je predmet prijave na konkurs neće biti prodat za vrijeme trajanja otplate kredita;

LOT 3:

 • Energetski pregled* ili Studiju izvodljivosti* industrijskog postrojenja/procesa sa tehničkom specifikacijom, odnosno predmjerom i predračunom/specifikacijom opreme. Isti mora sadržavati i precizno definirati podatke iz Obrasca pokazetelja projekta. 

Napomena: * ukoliko je bilo parcijalnog izvođenja mjera povećanja energijske efikasnosti, traženi detaljni energetski pregled je potrebno novelirati.

Kompletnost dodatne obavezne dokumentacije će utvrditi Komisija za stručni pregled zahtjeva, te ukoliko se ustanovi da klijent/korisnik nije priložio dodatnu obaveznu dokumentaciju, njegov zahtjev neće se uzeti u razmatranje i neće se stručno bodovati.

Klijent/korisnik se obavezuje poštovati rokove definirane Izmjenama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda („Službene novine Federacije BiH“ broj: 17/15), tj. da će u roku od 6 mjeseci od dana prijema obavijesti o odobravanju sredstava obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju za zaključenje ugovora.

Klijenti mogu dostaviti i ostale dodatne dokumente koji mogu pružiti dodatne informacije o projektu.

VI VREDNOVANJE PROJEKATA

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni konkurs, vršit će posebna Komisija koju imenuje direktor Fonda, a sve u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za finansiranje projekata energijske efikasnosti sredstvima Revolving fonda (Službene novine FBiH, broj: 91/15).
Procedura vrednovanja projekata se obavlja u saradnji sa Bankom komisionarom koja cijeni kreditnu sposbnost Klijenta. Negativno mišljenje Banke o klijentu je ujedno i eliminatorni kriterij u procesu evaluacije.
Proces vrednovanja je detaljnije opisan u Smjernicama za korisnike sredstava Revolving fonda za projekte energijske efikasnosti uspostavljenom u Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
Vrednovanje zahtjeva temeljit će se na ocjeni finansijskih, tehničkih i socijalno-ekoloških kriterija i njihovih podkriterija.
 
FINANSIJSKI KRITERIJ:

 1. Minimalno 15% sredstava za otplatu zajma mora biti osigurano mjerljivim ostvarenim uštedama,
 2. NPV,
 3. IRR,
 4. Diskontovani period povrata,
 5. Indeks profitabilnosti,
 6. ROI,
 7. Udio sopstvenog učešća.

TEHNIČKI KRITERIJ:

 1. Procenat uštede ukupne energije (povećanja energetske efikasnosti) (%),
 2. Iznos godišnje uštede toplotne energije [kWh/godišnje] ,
 3. Iznos godišnje uštede električne energije [kWh/godišnje] ,
 4. Procenat smanjenja emisije gasova (%) ,
 5. Iznos godišnjeg ukupnog smanjenja emisije [t CO2/godišnje].

SOCIJALNO-EKOLOŠKI KRITERIJI:

 1. Smanjenje emisije CO2,
 2. Podizanje valiteta vazduha,
 3. Smanjenje nivoa zagađenja različitim agensima,
 4. Podizanje kvaliteta boravka u objektima,
 5. Razvoj nerazvijenih područja.

                                             
Za podkriterije iz Pravilnika o kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za finansiranje projekata energijske efikasnosti sredstvima Revolving fonda (Službene novine FBiH, broj: 91/15) koji ne ulaze u evaluaciju zahtjeva, omogućit će se svim podnosiocima zahtjeva linearno dodjeljivanje 60% ocjene podkriterija a koji će se „vidjeti“ u konačnom zbiru po datom kriteriju.

Komisija razmatra projekte primljene na bazi Javnog konkursa, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje istih, sačinjava izvještaj s rang listom projekata i obrazloženom ocjenom i mišljenjem te isti dostavlja na prijedlog direktoru Fonda.

Rang lista za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na broj ostvarenih bodova.

Na prijedlog direktora, Upravni odbor Fonda donosi Odluku o odobravanju sredstava iz Revolving fonda. Rezultati Javnog konkursa biti će objavljeni na službenoj web stranici Fonda  www.fzofbih.org.ba, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

VII OPĆE ODREDBE

Obrasci za prijavu po ovom Javnom konkursu , Smjernice za korisnike sredstava Fonda za zaštitu okoliša FbiH kao i ostali obrasci, mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH: www.fzofbih.org.ba .

Prijava za učestvovanje s obaveznom dokumentacijom, dostavlja se lično ili putem pošte na adresu: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, ul.Hamdije Čemerlića 39a,71 000 Sarajevo.

Prijava se dostavlja u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom:
 „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske
efikasnosti za 2016. godinu – JP RFEE 2016 – LOT BR. _________“.

Uz prijavu, u koverti, po ovom Javnom konkursu neophodno je dostaviti popratni akt sa prilogom „Obrazac pokazatelja projekta“.

Rok za podnošenje prijava je 60 kalendarskih dana uključujući i dan objave Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom ili podneseni nakon roka, neće se razmatrati.
 
Važne napomene:

Klijent na jedan LOT može konkurisati samo jednim projektom.Ukoliko Klijent na jedan LOT prijavi više projekata svi prijavljeni projekti će biti odbačeni. Jednim projektom se smatra jedan objekat/proces.

U koverti može biti samo jedan projekat. Ukoliko jedna koverta sadrži više projekata, zahtjev se odbacuje.

Korisnici kredita ne mogu biti klijenti:

 1. u stečaju ili u postupku likvidacije,
 2. koja imaju nepodmiren dug prema federalnim i državnim institucijama, osim ako isti nije reprogramiran važećim dokumentom,
 3. koja ne ispunjavaju uslove za otvaranje transakcijskog računa kod Banke,
 4. koja bez prekida posluju kraće od 6 mjeseci i/ili ne posjeduju zvanične finansijske izvještaje,
 5. koja imaju iskazan gubitak iznad visine kapitala prema posljednjem zvaničnom bilansu stanja,
 6. čiji kapital prema posljednjem zvaničnom bilansu stanja ima vrijednost nižu od iznosa traženog kredita i
 7. koja prema CRK izvještaju Centralne Banke Bosne i Hercegovine imaju tekuće plasmane u finansijskim institucijama u kategoriji lošijoj od B (osim u slučaju da obezbijede dokaz o urednom izmirivanju obaveza).

Klijenti podnose dokumentaciju na sljedeći način:

Navedena dokumentacija se dostavlja uvezana (osim detaljnog energetskog audita) u posebnoj koverti, a sve za potrebe evaluacije od strane Fonda.

Osnovna obavezna dokumentacija:

 • Dokumenti pod rednim brojem od 1 do 5 – original,
 • Dokumenti pod rednim brojem od 6 do 13 – original ili ovjerena kopija.

Dodatna obavezna dokumentacija:

 • Dokumenti pod B i C,
 • Dokumentacija po LOT-ovima.

Navedena dokumentacija se dostavlja uvezana u posebnoj koverti, a sve za potrebe evaluacije od strane Banke.

Osnovna obavezna dokumentacija:
–           Dokumenti pod rednim brojem od 6 do 13 – original ili ovjerena kopija.
Dodatna obavezna dokumentacija:
–           Dokumenti pod rednim brojem od 1 do 11.

Da bi podnosioc zahtjeva ušao u konkurenciju za odabir na Javnom konkursu, mora ispuniti formalno-pravne uslove iz ovog Javnog konkursa – odnosno dostaviti kompletnu osnovnu obaveznu dokumentaciju.

Dokumenti koji se šalju na Javni konkurs, ne vraćaju se podnosiocu zahtjeva.

Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati.

Fond ne snosi nikakve troškove nastale sačinjavanjem i predajom zahtjeva, i podnosioc zahtjeva nema prava na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na ovom javnom konkursu.

Sve dodatne informacije vezane za Javni konkurs, mogu se dobiti svakim radnim danom od 10:00 – 14:00h putem kontakt telefona: +387 (0)33 723 680 ili putem e-maila: info@fzofbih.org.ba za dokumentaciju koja se odnosi na evaluaciju od strane Fonda.

Sve dodatne informacije vezane za Javni konkurs, mogu se dobiti svakim radnim danom putem e-maila: komisioni.krediti@unionbank.ba za dokumentaciju koja se odnosi na evaluaciju od strane Union Banke.

                                                                                                       Direktor
                                                                                           Dr.sci.oec. Fuad Čibukčić


Tekst Javnog konkursa
Smjernice za korisnike iz sredstava Revolving fonda za projekte EE
Zahtjev za finansiranje projekta EE iz sredstava Revolving fonda
Obrazac za finansijski pregled projekta
Obrazac za dinamički pregled projekta
Obrazac pokazatelja projekta
Naljepnica za kovertu

Javni konkurs je objavljen 03.8.2016. godine u “Službenim novinama FBiH” (broj: 60/16).