12. Avgusta 2016.

ISPRAVKA teksta Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/2

Na osnovu raspisanog Javnog konkursa za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša objavljenog dana 29.7.2016. godine na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i “Večernji list”, te dana 03.8.2016. godine u “Službenim novinama FBiH” broj: 60/16, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

ISPRAVKU TEKSTA JAVNOG KONKURSA
za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša

Ispravka teksta Javnog konkursa odnosi se na sljedeće:

LOT 3: Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica.

U dijelu „Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave“ gdje stoji:

„LOT 3. Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine)“, treba da stoji:

„LOT 3. Pravo učešća imaju organi i tijela federalne uprave (podrazumijevaju se i kantoni/županije), jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) i javna komunalna preduzeća.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ispravke teksta Javnog konkursa u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

Ostali uslovi Javnog konkursa se ne mijenjaju.

Ova ispravka objavit će se na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, te u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 Direktor
 dr. sci. oec. Fuad Čibukčić

Ispravka teksta Javnog konkursa je objavljena 12.8.2016. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i “Večernji list“, te u “Službenim novinama FBiH” (broj: 63/16 od 12.8.2016.).