28. Jula 2022.

Informacija o prijavama – projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u BiH“

INFORMACIJA O REZULTATIMA EVALUACIJE PRIJAVA  JAVNIH SUBJEKATA ZA SUFINANSIRANJE PROVOĐENJA MJERA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI NA JAVNIM OBJEKTIMA KROZ PROJEKAT „POVEĆANJE ULAGANJA U JAVNE OBJEKTE SA NISKOM STOPOM EMISIJE UGLJIKA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od Green Climate Fund (GCF) za troškove projekta „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini“ kojim administrira Razvojni program Ujedinjenih Nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP). Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (Fond) je jedan od implementatora Projekta i namjerava iskoristiti dio projektnih sredstava za provođenje mjera energijske efikasnosti na cca 42 javna objekta u FBiH u periodu 2021-2026. godina.

U proteklom periodu Fond je, informisanjem direktno ili putem Javnog poziva, animirao potencijalne krajnje korisnike za prijavu javnih objekata za sufinansiranje provođenja mjera energijske efikasnosti kroz navedeni Projekat, a sve sa ciljem osiguranja što većeg broja prijava, odnosno u konačnici, osiguranja dostizanja Projektom planiranog broja objekata (14), a ujedno i utroška raspoloživih projektnih sredstava, za tekuću projektnu godinu.

Sufinansiranje je omogućeno svim zainteresiranim javnim subjektima, budžetskim korisnicima na svim nivoima vlasti, koji u svojoj nadležnosti imaju objekte javne namjene (obrazovne, zdravstvene, administrativne…) za koje su spremni osigurati sufinansiranje za provođenje mjera energijske efikasnosti, pod uslovom da aplikacija zadovoljava minimalne uslove definisane Projektom.

Fond je kontinuirano, po prispjeću prijava, vršio ocjenu usklađenosti prijavljenog projekta/objekta sa minimalnim zahtjevima za učešće u Projektu. Za projekte koji su zadovoljili minimalne uslove Fond je proveo reviziju tehničke dokumentacije, te shodno rezultatima iste i prihvatanju od strane aplikanata, sačinio listu aplikanata/objekata koja ujedno predstavlja i Prijedlog za sufinansiranje.

Kroz sve prethodno provedene aktivnosti, Fond je osigurao 18 podobnih projekata, uz napomenu da je Fond kroz potpisani Sporazum sa UNDP-om, u ovoj projektnoj godini obavezan implementrati mjere na minimalno 14 javnih objekata.

Raspoloživa projektna sredstva za ovu godinu dostatna su za realizaciju svih navedenih objekata/projekata pod pretpostavkom da neće biti značajnijih odstupanja od cijena navedenih u Izvještajima o reviziji. U slučaju da cijene izvođenja radova na osnovu ponuda izvođača premaše planirana sredstva, a pri tome svi aplikanti/sufinansijeri (18 aplikanata) odluče ostati u Projektu, realizacija pojedinačnih projekata koji, shodno redoslijedu zaprimanja, na listi  imaju redni broj 15 – 18, će se odvijati u skladu sa redoslijedom zaprimanja sve do utroška projektnih sredstava raspoloživih u ovoj godini. Objekti koji bi eventualno ostali nerealizirani, svoju realizaciju bi ostvarili u narednoj godini, kada će na raspolaganju biti nova projektna sredstva.

Lista aplikanata (naziv objekta) koji su zadovoljili projektne uslove:

Redni broj aplikacije prema redoslijedu zaprimanjaAplikant – naziv objekta za koji je aplicirano
 1.Grad Čapljina – Zgrada gradske uprave;
 2.Općina Vareš – Zgrada Općine Vareš;
 3.Općina Doboj Istok – Dom zdravlja Doboj Istok;
 4.Grad Ljubuški – Srednja strukovna škola “Ruđer Bošković”;
 5.Grad Goražde – Gradska galerija Art;
 6.Općina Fojnica – Vrtić Fojnica;
 7.JKP Vodovod Cazin – Upravna zgrada JKP Vodovod Cazin;
 8.JU OŠ Prekounje Bihać – OŠ Prekounje Bihać;
 9.JP Tržnica Zenica d.o.o. – Poslovni objekat;
 10.JU OŠ Ključ – Objekat OŠ Ključ;
 11.ZU Dom zdravlja Bužim – Objekat ZU Dom zdravlja Bužim;
 12.JU Dom zdravlja Novi Travnik – JU Dom zdravlja Novi Travnik;
 13.Općina Tešanj – Osnovna škola “Rešad Kadić”;
 14.Općina Tešanj – Osnovna škola “Džemal Bijedić”;
 15.Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK – Ministarstvo za finansije BPK;
 16.Ministarstvo unutrašnjih poslova USK – Zgrada MUP-a Bihać, Objekat 2 (zgrada VEZE);
 17.Općina Kladanj – Zgrada organa uprave Općine Kladanj;
 18.JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba DRIN – Stambena jedinica „Darinka“  i Stambena jedinica „Mato“.

Imajući u vidu da je shodno nepredvidljivim tržišnim kretanjima, u ovom momentu teško projecirati konačne izvođačke cijene, a samim tim i tačan broj objekata koji će biti realiziran u ovoj godini, Fond će za sve podobne projekte (18 projekata koji su zadovoljili uslove) provesti pripremne aktivnosti neophodne za izvođenje radova. Nakon pribavljanja izvođačkih ponuda Fond će formirati konačnu listu objekata koji će biti realizirani u ovoj projektnoj godini, odnosno objekata koji će biti realizirani u narednoj godini, uvažavajući raspoloživa finansijska sredstva kao i redoslijed prijava krajnjih korisnika.

Za dodatne informacije može se obratiti svakim radnim danom putem kontakt telefona: +387 (0)33 723 081 ili putem mail-a: info-ee@fzofbih.org.ba

Direktor

Esad Humo