9. Januara 2020.

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

Na osnovu člana 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 33/06), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj: UO-01-3-3-3-7/2016 od 30.08.2016. godine), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj: UO-01-3-2-24-2/2019 od 09.04.2019. godine) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH (broj: 01-04-1-80/2019 od 22.04.2019. godine), a u vezi sa Odlukom o raspisivanju konkursa za prijem radnika broj: 01-04-1-1/2020 od 06.01.2020.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje:

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos jednog (1) radnika na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad, u trajanju tri (3) mjeseca, za sljedeće radno mjesto:

 1. Stručni savjetnik za poslove pripreme projekata za finansiranje iz sredstava EU i ostalih međunarodnih izvora

Opis poslova:

 • prati strateške dokumente EU i BiH (Strategije, Programe, protokole, sporazume, itd.),
 • prati status programa EU i mogućnosti uključivanja Fonda u iste,
 • prikuplja podatke o promjenama relevantnim za međunarodne odnose EU i BiH,
 • prati  fondove EU i ostale međunarodne izvore finansiranja namijenjene zaštiti okoliša,
 • izrada stručnih analiza, procjena i mišljenja iz djelokruga svog rada,
 • priprema izvještaje o radu Službe,
 • prati poslove u vezi sa pripremom projekta koji se sufinansiraju sredstvima Evropske unije i ostalih međunarodnih izvora finansiranja,
 • prati operativnu bazu podataka iz okvira svog djelokurga
 • prati i primjenjuje propise i pravila struke iz svog djelokruga,
 • vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora, pomoćnika direktora i direktora Fonda u okviru  poslova Sektora/Službe,
 • za svoj rad odgovora rukovodiocu Sektora, pomoćniku direktora i direktoru Fonda.

Posebni uslovi: VSS, tehničke, biotehničke ili društvene struke, najmanje 3 godine radnog iskustva  u struci nakon sticanja stručne spreme, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršitelja: jedan (1)

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih posebnih uslova ispunjavaju i opće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za radno mjesto.

Kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 1. Potpisanu prijavu,
 2. Biografiju,
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 5. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
 7. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 8. Potvrdu o radnom stažu ili radnom iskustvu.

Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Navedeni dokumenti dostavljaju se na adresu: ”Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH”, ul. Hamdije Čemerlića br. 39a, 71000 Sarajevo, uz naznaku ”Prijava za radno mjesto “.

Rok za podnošenje prijava: 17.01.2020.godine.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz konkursa, biće pozvani na pismeno testiranje i intervju.

Nakon završene procedure, a prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidati biće u obavezi da dostave ljekarsko uvjerenje.

Direktor

    Dr.sci.oec Fuad Čibukčić

             ________________

Broj: 01-04-1-2/2020

Sarajevo, 06.01.2020.godine