KONKURSI

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu - JK 2019
Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2
Javni oglas za pružanje konsultantske pomoći za potrebe apliciranja na javni konkurs revolving fonda
Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1
Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata zaštite voda i reciklaže otpada za 2017. godinu -  JK RFZVIRO 2017

Datum objave Konkursa: 26.12.2017. godine
Prijave po Otvorenom javnom konkursu se dostavljaju kontinuirano od momenta objave Konkursa pa do utroška sredstava. Rezultati Javnog konkursa, biti će objavljeni na službenoj web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba, u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o odobrenju sredstava. Fond će, također, putem svoje web stranice blagovremeno izvještavati o stanju raspoloživih sredstava po raspisanom Javnom konkursu, te isti zatvoriti.

Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu - JP RFEE 2017/02

Datum objave Konkursa: 26.12.2017. godine
Prijave po Otvorenom javnom konkursu se dostavljaju kontinuirano od momenta objave Konkursa pa do utroška sredstava. Rezultati Javnog konkursa, biti će objavljeni na službenoj web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba, u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o odobrenju sredstava. Fond će, također, putem svoje web stranice blagovremeno izvještavati o stanju raspoloživih sredstava po raspisanom Javnom konkursu, te isti zatvoriti.

Stalni Javni poziv javnim ustanovama, općinama i kantonima u FBiH za podnošenje prijava u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije
 • FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  O B J A V LJ U J E
  STALNI JAVNI POZIV
  za formiranje baze podataka javnih objekata i javne rasvjete u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije
  1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
   
 • Predmet ovog Javnog poziva je formiranje baze podataka javnih objekata i javne rasvjete u vlasništvu ili pravom raspolaganja jedinica lokalne (općinske) i kantonalne uprave.
  Formiranje baze podataka je osnov za dalji razvoj projekata i programa iz sektora energetske efikasnosti.
  2. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

  Poziv je otvoren danom objave na web stranici Fonda (23.7.2013. godine) i trajat će do daljnjeg.

  3. KORISNICI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA

  Ovaj Javni poziv namijenjen je javnim ustanovama i objektima u vlasništvu općina i kantona u FBiH (upravnim i administrativnim, školama, vrtićima, bolnicama, domovima za nezbrinutu djecu i ostalim javnim ustanovama).

  4. DOKUMENTACIJA UZ JAVNI POZIV

  Dokumentacija ovog Javnog poziva sastoji se od:

  Elektronski popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti na mail: jasmina.kafedzic@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba .

  Sva eventualna pojašnjenja po pitanju ovog Javnog poziva mogu se dobiti putem e-maila: jasmina.kafedzic@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba.

  Datum objave konkursa: 23.07.2013.

Arhiva

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/2
 

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 03.11.2017. godine do 16h.

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/1

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.10.2017. godine do 16h.

Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu - JP RFEE 2017

Datum objave Konkursa:
Konkurs otvoren do: "Zahtjevi se zaprimaju do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 14.07.2017. godine"

Odluka o poništenju Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/1
Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - JP 2016/2

Datum objave Konkursa: 03.8.2016. godine / Datum objave Ispravke teksta Javnog konkursa: 12.8.2016. godine

Konkurs otvoren do: 30 dana od dana objave Ispravke teksta Javnog konkursa u "Službenim novinama FBiH"

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2016. godinu - JP RFEE 2016

Datum objave Poziva: 03.8.2016. godine
Poziv otvoren do: 60 dana od dana objave u "Službenim novinama FBiH"

Poziv na dostavljanje informacija u svrhu prikupljanja podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

O B J A V LJ U J E

POZIV

na dostavljanje informacija u svrhu prikupljanje podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

1. PREDMET I CILJ POZIVA

Predmet ovog Poziva je formiranje baze podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Formiranje baze podataka je osnov za identifikaciju potreba (programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša), te eventualno apliciranje za korištenje sredstava iz međunarodnih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša FBiH, o čemu će nosioci odabranih projekata biti blagovremeno upoznati i uključeni u pripremu aplikacije.

2. TRAJANJE POZIVA

Poziv je otvoren danom objave na web stranici Fonda (13.3.2014. godine) i trajat će do daljnjeg.

3. KORISNICI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA

Ovaj Poziv namijenjen pravnim osobama koje ulažu sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša tj. organima i tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, subjektima koji su registrovani kod nadležnog suda i subjektima registrovanim kod nadležnog organa uprave.

4. DOKUMENTACIJA UZ POZIV

Dokumentacija ovog Poziva sastoji se od:

Elektronski popunjen Upitnik potrebno je dostaviti na e-mail: aida@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba, te poštom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH,

Hamdije Čemerlića 39a,

71 000 Sarajevo, uz naznaku: „Upitnik za prikupljanje podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova“

Sva eventualna pojašnjenja po pitanju ovog Poziva mogu se dobiti putem: 

e-maila: aida@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba, te na telefon: 033/ 723 687 i 033/ 723 680.

Kontakt osoba: Aida Kapetanović, Rukovodilac Sektora za EU fondove. 

Datum objave Poziva: 13.3.2014. godine

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - JP 2016/1

Datum objave Konkursa: 09.3.2016. godine

Konkurs otvoren do: 08.4.2016. godine

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu

Datum objave Konkursa: 04.3.2015. godine

Konkurs otvoren do: 03.4.2015. godine

Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa i projekata za sanaciju šteta nastalih usljed prirodnih nepogoda za 2014. godinu

Datum objave Poziva: 27.8.2014.

Poziv otvoren do: 16.9.2014. godine

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu
Datum objave Poziva: 26.03.2014.
JAVNI KONKURS za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša
Datum objave konkursa: 31.07.2013.
Poziv javnim ustanovama, općinama i kantonima u FBiH za podnošenje prijava u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije
JAVNI POZIV za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša
Javni poziv za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih neprofitnih organizacija

Javni poziv za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih neprofitnih organizacija

Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2011. godinu

Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2011. godinu

Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2010. godinu

 

Ponovljeni Javni konkurs-natječaj za izradu idejnog rješenja znaka i logotipa Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH
JAVNI OGLAS - izražavanje interesa za imenovanje na listu stalnih eksternih eksperata

JAVNI OGLAS - izražavanje interesa za imenovanje na listu stalnih eksternih eksperata